Informácie

POPLATKY ZA DIEŤA V MŠ

Stravná jednotka na celý deň: 1,45 € sa platí bankovým príkazom alebo poštovou poukážkou do 5.dňa v mesiaci.

Náklady spojené s hmotným zabezpečením v školskom zariadení (školné)
-od 01.04.2021 sa za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jednotnou sumou mesačne 20

- platí sa do 10.dňa v mesiaci na účet v banke.

Dieťa, ktoré je v prípravnej triede pred nástupom do základnej školy, podľa § 28 ods.7 a 8 zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. školné neplatí.

Rodičovský fond - 51,00 €, za prvý polrok sa platí v mesiaci september do 30.09.2022 a za druhý polrok sa platí v mesiaci február 51,00 do 30.02.2023 na účet v banke. Do správy pre prijímateľa zadať meno dieťaťa.

IBAN SK30 0200 0000 0016 3280 8555

Triedny fond za divadelné a zábavné akcie pre deti 10,00 - za každý polrok.

Poplatok za posteľnú detskú bielizeň - 5,00 € za každý školský rok

Rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi, v mesiaci september a január podajú žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu (školné) riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy


OZNAM!

PRÍKAZ NA ÚHRADU ŠKOLNÉHO:

PRIMA BANKA

Číslo účtu:

IBAN SK98 5600 0000 0005 1600 9030

Suma: 20,00 € 

Variabilný symbol: dátum narodenia Vášho dieťaťa

Doplňujúci údaj: priezvisko dieťaťa

Termín platby: do 3.dňa v mesiaci (platiť každý mesiac)

PRÍKAZ NA ÚHRADU STRAVNÉHO:

PRIMA BANKA

Číslo účtu:

IBAN SK88 5600 0000 0004 9796 8083

Suma: 1,45na deň

Variabilný symbol: dátum narodenia Vášho dieťaťa

Doplňujúci údaj: priezvisko dieťaťa

Termín platby: do 5.dňa v mesiaci (platiť každý mesiac)

ZADAŤ TRVALÝ PRÍKAZ NA ÚHRADU OD SEPTEMBRA


DÔLEŽITÉ !!!

NEUHRADENIE PRÍSPEVKU - /ŠKOLNÉ / V ZMYSLE ZÁKONA Č. 245/2008 Z.Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ...

AK DIEŤA ZO ZDRAVOTNÝCH A INÝCH ZÁVAŽNÝCH DÔVODOV NENAVŠTEVUJE MŠ VIAC AKO 31 PO SEBE NASLEDUJÚCICH KALENDÁRNYCH DNÍ, MÔŽE ZÁKONNY ZÁSTUPCA DIEŤAŤA POŽIADAŤ RIADITEĽKU ŠKOLY PÍSOMNE O ODPUSTENIE ŠKOLNÉHO PRILOŽENÍM LEKÁRSKÉHO POTVRDENIA NAJNESKÔR DO 3 DNÍ PO NÁSTUPE DIEŤAŤA DO MŠ.


OZNAM

ŽIADAME RODIČOV, KTORÍ SÚ V HMOTNEJ NÚDZI, ABY TO OZNÁMILI TRIEDNYM UČITEĽKÁM, Z DÔVODU ZNÍŽENIA POPLATKOV ZA STRAVU A ŠKOLNÉHO NA DIEŤA. JE POTREBNÉ DONIESŤ (3X) POTVRDENIE O POBERANÍ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI DO 3.DŇA V MESIACI.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy


VÁŽENÍ RODIČIA

V prípade záujmu si môžete porieť jedálny lístok a faktúry školskej jedálne na

www.eskoly.sk

Školská jedáleň pri MŠ, Čordákova 17, 040 23 Košice 


VÁŽENÍ RODIČIA

Každý zamestnanec/platca dane môže poukázať 2% (v prípade dobrovoľníkov 3%) organizácii zapísanej v Zozname prijímateľov.

Rodičovské združenie pri našej Materskej škole je zapísané v tomto zozname a je tak oprávneným prijímateľom.

V prípade záujmu darovať 2% nám, tlačivo nájdete v sekcii na stiahnutie (aktualizované bude priebežne).

Viac informácií nájdete na stránke www.rozhodni.sk

ĎAKUJEME!!!