Informácie

Predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

Zákonný zástupca má možnosť požiadať riaditeľku materskej školy, aby bolo na povinné 
predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, pred dovŕšením piateho roku veku do
31.augusta.
Pôjde spravidla o deti s nadaním, alebo o deti, ktoré dovŕšia 5 rokov veku v priebehu
mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom šk.roku s vysokou
pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky
pred dovŕšením 6 roku veku dieťaťa podľa §19 ods.4 školského zákona, pretože podľa §60
ods.1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré
nedovŕšilo 6 rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.
Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť v termíne do 31.08:
- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
O súhlasné vyjadrenie CPPPaP je potrebné požiadať do 30.04.2023

POPLATKY ZA DIEŤA V MŠ

Stravná jednotka na celý deň: 2,30 sa platí bankovým príkazom alebo poštovou poukážkou do 5.dňa v mesiaci.

Náklady spojené s hmotným zabezpečením v školskom zariadení (školné)
-od 01.01.2023 sa za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jednotnou sumou mesačne 40 €

- platí sa do 10.dňa v mesiaci na účet v banke.

Dieťa, ktoré je v prípravnej triede pred nástupom do základnej školy, podľa § 28 ods.7 a 8 zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. školné neplatí.

Rodičovský fond - 51,00 €, za prvý polrok sa platí v mesiaci september do 30.09.2022 a za druhý polrok sa platí v mesiaci február 51,00 do 28.02.2023 na účet v banke. Do správy pre prijímateľa zadať meno dieťaťa.

IBAN SK30 0200 0000 0016 3280 8555

Triedny fond za divadelné a zábavné akcie pre deti 10,00 - za každý polrok.

Poplatok za posteľnú detskú bielizeň - 5,00 € za každý školský rok

Rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi, v mesiaci september a január podajú žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu (školné) riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy


OZNAM!

PRÍKAZ NA ÚHRADU ŠKOLNÉHO:

PRIMA BANKA

Číslo účtu:

IBAN SK98 5600 0000 0005 1600 9030

Suma: 40,00 € 

Variabilný symbol: dátum narodenia Vášho dieťaťa

Doplňujúci údaj: priezvisko dieťaťa

Termín platby: do 3.dňa v mesiaci (platiť každý mesiac)

PRÍKAZ NA ÚHRADU STRAVNÉHO:

PRIMA BANKA

Číslo účtu:

IBAN SK88 5600 0000 0004 9796 8083

Suma: 2,30 na deň

Variabilný symbol: dátum narodenia Vášho dieťaťa

Doplňujúci údaj: priezvisko dieťaťa

Termín platby: do 5.dňa v mesiaci (platiť každý mesiac)

ZADAŤ TRVALÝ PRÍKAZ NA ÚHRADU OD SEPTEMBRA


DÔLEŽITÉ !!!

NEUHRADENIE PRÍSPEVKU - /ŠKOLNÉ / V ZMYSLE ZÁKONA Č. 245/2008 Z.Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ...

AK DIEŤA ZO ZDRAVOTNÝCH A INÝCH ZÁVAŽNÝCH DÔVODOV NENAVŠTEVUJE MŠ VIAC AKO 31 PO SEBE NASLEDUJÚCICH KALENDÁRNYCH DNÍ, MÔŽE ZÁKONNY ZÁSTUPCA DIEŤAŤA POŽIADAŤ RIADITEĽKU ŠKOLY PÍSOMNE O ODPUSTENIE ŠKOLNÉHO PRILOŽENÍM LEKÁRSKÉHO POTVRDENIA NAJNESKÔR DO 3 DNÍ PO NÁSTUPE DIEŤAŤA DO MŠ.


OZNAM

ŽIADAME RODIČOV, KTORÍ SÚ V HMOTNEJ NÚDZI, ABY TO OZNÁMILI TRIEDNYM UČITEĽKÁM, Z DÔVODU ZNÍŽENIA POPLATKOV ZA STRAVU A ŠKOLNÉHO NA DIEŤA. JE POTREBNÉ DONIESŤ (3X) POTVRDENIE O POBERANÍ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI DO 3.DŇA V MESIACI.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy


VÁŽENÍ RODIČIA

V prípade záujmu si môžete porieť jedálny lístok a faktúry školskej jedálne na

www.eskoly.sk

Školská jedáleň pri MŠ, Čordákova 17, 040 23 Košice 


VÁŽENÍ RODIČIA

Každý zamestnanec/platca dane môže poukázať 2% (v prípade dobrovoľníkov 3%) organizácii zapísanej v Zozname prijímateľov.

Rodičovské združenie pri našej Materskej škole je zapísané v tomto zozname a je tak oprávneným prijímateľom.

V prípade záujmu darovať 2% nám, tlačivo nájdete v sekcii na stiahnutie (aktualizované bude priebežne).

Viac informácií nájdete na stránke www.rozhodni.sk

ĎAKUJEME!!!