Oznamy

Zápis do MŠ na školský rok 2024/2025

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Čordákova 17

v školskom roku 2024/2025

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle

usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok

2024/2025. Oznam zverejní obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

a) na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov

veku,

b) na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie

predprimárneho vzdelávania povinné,

c) deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,/ ktoré do 31.08.2024 dovŕšia 5

rokov veku/ budú uprednostnené podľa trvalého bydliska,

d) výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných

možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na

adaptačný alebo diagnostický pobyt,

e) kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu

s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o

povinnom očkovaní dieťaťa.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú

predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ a zároveň ju poskytuje aj

riaditeľ MŠ.

2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.

3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o zdravotnej

spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom stave dieťaťa, ale potvrdením toho, že dieťa

netrpí žiadnou takou diagnózou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na

jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného

alebo ostatných detí v MŠ.

4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží

okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín zápisu do MŠ:

riaditeľňa MŠ Čordákova 17, Košice, poštová schránka, e-mail

Materská škola Čordákova 17

od 02.05.2024 – 06.05.2024

v čase od 02.05.2024  10.00 - 16.30 hod

03.05.2024 13.00 – 16.00 hod..

06.05.2024 10.00 - 13.00 hod.

Info: www.mscordakova.sk

T.č. 0907 900 594

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠ

Obdarujete sa darovaním :)

Vaše percentá = Naše možnosti pre Vaše deti :)

Vaše darované percento sa vracia Vašim deťom v rôznych podobách.

Zábavné podujatia, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, výbava či učebné pomôcky. To všetko môžeme spolu dopriať Vašim ratolestiam v našej materskej škole. Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj našej školy a jej areálu podporujeme z Vašich daní a príspevkov.

Spoločne tak vieme vytvoriť školu, ktorá je zaujímavým a podnetným miestom pre Vaše deti.

Preto Vás aj tento rok oslovujeme s darovaním 2% pre naše deti z Čordákovej . Tlačivo nájdete v sekcii - Na stiahnutie

Ďakujeme :)

Vážení rodičia,

dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

V súvislosti s touto zmenou Vám oznamujeme, od 1.1.2024 sa mení výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí z 5 € na 8 €.

V prípade prítomnosti detí v náhradnej materskej škole počas prázdnin bude mesačný príspevok na režijné náklady vo výške 8€ uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa na náhradnej materskej škole.

Poplatky na režijné náklady bude odvádzať vedúca ŠJ na účet MMK tak ako doposiaľ.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

Vážení rodičia,

dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

V súvislosti s touto zmenou Vám oznamujeme, od 1.1.2024 sa mení výška príspevku za zo 40 € na 50 €.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

Pomoc CPPPaP pre školy - depistáž

Vážení rodičia, na základe usmernení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ústredného krízového štábu SR, chceme zabezpečiť podporné poradenské služby pre vaše deti a rodičov v tejto mimoriadnej situácií dlhodobého prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach formou mailovej komunikácie s pani psychologičkou. V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice, v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00 hod.

Kontaktný e-mail: begerova.centrum@gmail.com

Želám vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto náročnej situácií a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy
Ochrana osobných údajov

Zmena legislatívy o ochrane osobných údajov sa týka aj MŠ. Viac info v sekcii Legislatíva.