Oznamy

Vážení rodičia
Od 1.1.2023 nadobúda účinnosť  VZN č. 237 

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

Obdarujete sa darovaním 2%

Vaše percentá = Naše možnosti pre Vaše deti :)

Vaše darované % sa vracia Vašim deťom v rôznych podobách.

Zábavné podujatie, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, výbava či učebné pomôcky.

To všetko môžeme dopriať Vašim ratolestiam v našej materskej škole.

Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj našej školy a jej areálu podporujeme z Vašich daní a príspevkov.

Spoločne tak vieme vytvoriť školu, ktorá je zaujímavým a podnetným miestom pre Vaše deti.

Preto vás aj tento rok oslovujeme s darovním 2% pre naše deti z Čodákovej.

Tlačivo nájete v sekcii - Na stiahnutie ale aj v triedach u svojich pani učiteliek.

Ďakujeme :)

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľlka školyDÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - 

ŠKOLNÉ - PLATBY PLATNÉ OD 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach), prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 123/2019, sa mení takto:  

  1. V § 3 ODSEKY 1 A 2 ZNEJÚ : "(1) ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PRISPIEVA ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY MESAČNE NA JEDNO DIEŤA SUMOU 40,00 €. 
  2.  (2) PRÍSPEVOK PODĽA ODSEKU 1 SA UHRÁDZA DO 10. DŇA PRÍSLUŠNÉHO KALENDÁRNEHO MESIACA:".

To znamená , že rodič za každé svoje dieťa od 01.01.2023 uhrádza školné vo výške 40€ každý mesiac, ktoré je jednotné pre všetky deti od 2r. do 5r. 

Zmena VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.


Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠPomoc CPPPaP pre školy - depistáž

Vážení rodičia, na základe usmernení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ústredného krízového štábu SR, chceme zabezpečiť podporné poradenské služby pre vaše deti a rodičov v tejto mimoriadnej situácií dlhodobého prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach formou mailovej komunikácie s pani psychologičkou. V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice, v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00 hod.

Kontaktný e-mail: begerova.centrum@gmail.com

Želám vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto náročnej situácií a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy
Ochrana osobných údajov

Zmena legislatívy o ochrane osobných údajov sa týka aj MŠ. Viac info v sekcii Legislatíva.