Oznamy

Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Dňa 22.06.2023 o 15:30 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých deti v 1.tr. A prízemie.

Prosíme rodičov, aby prišli bez detí. Srdečne Vás pozývame.

Ďakujem.


Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Čordákova 17, oznamuje rodičom, že rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 si môžu prevziať v dňoch od 19. júna do 21. júna v čase od 10:00 do 16:00 hod.


Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Čordákova 17 v školskom roku 2023/2024

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2023/2024. Oznam zverejní obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

Určenie spádovosti sa týka detí, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.08.2023. Spád MŠ Čordákova 17 tvoria tieto ulice: Čordákova, Klimkovičova, Na grunte, Bauerova, Jasuschova, Moskovská trieda, Ku Bangortu, Ulica nad Bankortami, Na kope, Na kope I, Na kope II, Na kope III

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

a) na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku,

b) na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

c) deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,/ ktoré do 31.08.2023 dovŕšia 5 rokov veku/ budú uprednostnené podľa trvalého bydliska,

d) výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt,

e) kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

f) osvojené základné sebaobslužné návyky, plienky sa vylučujú

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ a zároveň ju poskytuje aj riaditeľ MŠ.

2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.

3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín zápisu do MŠ:

riaditeľňa MŠ Čordákova 17, Košice, poštová schránka, e-mail

Materská škola Čordákova 17

od 02.05.2023 - 04.05.2023

v čase od 02.05.2023 10.00 - 16.30 hod

03.05.2023 13.00 - 16.00 hod..

04.05.2023 10.00 - 13.00 hod.

Info: www.mscordakova.sk

T.č. 0907 900 594

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠ

Vážení rodičia
Od 1.1.2023 nadobúda účinnosť  VZN č. 237 

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

Obdarujete sa darovaním 2%

Vaše percentá = Naše možnosti pre Vaše deti :)

Vaše darované % sa vracia Vašim deťom v rôznych podobách.

Zábavné podujatie, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, výbava či učebné pomôcky.

To všetko môžeme dopriať Vašim ratolestiam v našej materskej škole.

Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj našej školy a jej areálu podporujeme z Vašich daní a príspevkov.

Spoločne tak vieme vytvoriť školu, ktorá je zaujímavým a podnetným miestom pre Vaše deti.

Preto vás aj tento rok oslovujeme s darovním 2% pre naše deti z Čodákovej.

Tlačivo nájete v sekcii - Na stiahnutie ale aj v triedach u svojich pani učiteliek.

Ďakujeme :)

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľlka školy


Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Riaditeľka Materskej školy Čordaková 17, oznamuje, že pri nástupe dieťaťa do MŠ od 2.9.2022 treba priniesť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /v prílohe/.

Uvedené vyhlásenie sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školskom zariadení za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa§ 152 písm. c) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia prevádzky MŠ.


Žiadame rodičov všetkých detí, ktoré nastúpia do MŠ, aby toto vyplnené a podpísané tlačivo pri nástupe do MŠ odovzdali triednej učiteľke.


Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠ


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - 

ŠKOLNÉ - PLATBY PLATNÉ OD 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach), prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 123/2019, sa mení takto:  

  1. V § 3 ODSEKY 1 A 2 ZNEJÚ : "(1) ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PRISPIEVA ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY MESAČNE NA JEDNO DIEŤA SUMOU 40,00 €. 
  2.  (2) PRÍSPEVOK PODĽA ODSEKU 1 SA UHRÁDZA DO 10. DŇA PRÍSLUŠNÉHO KALENDÁRNEHO MESIACA:".

To znamená , že rodič za každé svoje dieťa od 01.01.2023 uhrádza školné vo výške 40€ každý mesiac, ktoré je jednotné pre všetky deti od 2r. do 5r. 

Zmena VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.


Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠPomoc CPPPaP pre školy - depistáž

Vážení rodičia, na základe usmernení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ústredného krízového štábu SR, chceme zabezpečiť podporné poradenské služby pre vaše deti a rodičov v tejto mimoriadnej situácií dlhodobého prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach formou mailovej komunikácie s pani psychologičkou. V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice, v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00 hod.

Kontaktný e-mail: begerova.centrum@gmail.com

Želám vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto náročnej situácií a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy
Ochrana osobných údajov

Zmena legislatívy o ochrane osobných údajov sa týka aj MŠ. Viac info v sekcii Legislatíva.