Oznamy

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Riaditeľka Materskej školy Čordaková 17, oznamuje, že pri nástupe dieťaťa do MŠ od 2.9.2021 treba priniesť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /v prílohe/.

Uvedené vyhlásenie sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školskom zariadení za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa§ 152 písm. c) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia prevádzky MŠ.


Žiadame rodičov všetkých detí, ktoré nastúpia do MŠ, aby toto vyplnené a podpísané tlačivo pri nástupe do MŠ odovzdali triednej učiteľke.


Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠ

Usmernenie k obedom zadarmo a daňovému bonusu na dieťa od 01.08.2021


Rodičovské združenie pre novoprijaté deti na školský rok 2021/2022

Dňa 25.8.2021 o 15:30 pozývam všetkých rodičov novoprijatých detí na rodičovské združenie, kde dostanete všetky potrebné informácie pred nástupom vašich detí do materskej školy . Stretneme sa v pavilóne A na prízemí . Teším sa na Vás

Mgr. Henrieta Chynoradská
riaditeľka školy

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - 

ŠKOLNÉ - PLATBY PLATNÉ OD 1.4.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach), prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 123/2019, sa mení takto:  

 1. V § 3 ODSEKY 1 A 2 ZNEJÚ : "(1) ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PRISPIEVA ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY MESAČNE NA JEDNO DIEŤA SUMOU 20,00 €. 
 2.  (2) PRÍSPEVOK PODĽA ODSEKU 1 SA UHRÁDZA DO 10. DŇA PRÍSLUŠNÉHO KALENDÁRNEHO MESIACA:".

To znamená , že rodič za každé svoje dieťa od 1.4.2021 uhrádza školné vo výške 20€ / každý meiac ( nie 15€ od 3r. /50€ do 3r.) prosíme Vás upravte si trvalé príkazy.

Zmena VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.


Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠVYJADRENIE K POPLATKOM 10€ - TRIEDNY FOND

Rodičovské združenie spolu s predsedníčkou sa po prerokovaní rozhodlo, že za mesiac január, február a ostatné mesiace sa príspevok 10 € bude uhrádzať v nezmenenom režime ( každé dieťa). V prípade otázok kontaktujte predsedníčku RZ. Peniaze sú využívané na zveľaďovanie MŠ, zakúpenie potrieb pre deti, zakúpenie rôznych hračiek, ktoré Vaše deti radi využívajú, ale predovšetkým sa z týchto peňazí hradí nákup nábytku, stolov, stoličiek, novo zariadených šatní, interaktívnych tabúľ pre Vaše ratolesti. Zveľaďujeme priestory materskej školy, aby sme vytvorili podnetné miesto pre Vaše deti. Naša materská škola má 6 moderne zariadených tried, s množstvom vhodných a inovatívnych pomôcok a hračiek. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame interaktívne tabule a s pomocou moderných technológií si deti osvojujú počítačové zručnosti. Chystáme sa zveľadiť a zrekonštruovať aj sociálne zariadenie v celej materskej škole.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Kontakt:: 0907 900 594

055 /645 05 90

mail: mscordakova17@gmail.com

web: www.mscordakova.sk

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle usmernenia k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022. Oznam zverejní obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

Určenie spádovosti sa týka detí, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.08.2021. Spád MŠ Čordákova 17 tvoria tieto ulice: Čordákova, Klimkovičova, Na grunte, Bauerova, Jasuschova, Moskovská trieda, Ku Bangortu, Ulica nad Bankortami, Na kope, Na kope I, Na kope II, Na kope III

Miesto: riaditeľňa MŠ Čordákova 17, Košice

V dňoch: 03.05.2021 - pondelok od 10.00 - 16.30 hod.

04.05.2021 - utorok od 13.00 - 16.00 hod.

05.05.2021- streda od 10.00 - 13.00 hod.

 1. Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

  1. Písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
  2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, s údajom o absolvovaní povinného očkovania
  3. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.08.2021. S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  4. Deti, ktoré do 31.08.2021 dovŕšia 5 rok veku, budú uprednostnené podľa trvalého bydliska.

  Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  1. Do materskej školy sa prijímajú deti v termíne zápisu, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  2. Deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré sú uvedené v bode 3, ako aj detí vo veku od troch rokov.

  Naša MŠ pracuje podľa školského vzdelávacieho programu: "ČAROVNÝ STROM"

 • realizujeme zdravý spôsob života
 • zdravo sa stravujeme
 • zabezpečujeme pitný program
 • rôzne aktivity na podporu zdravia detí
 • pracujeme podľa projektov: Zdravá škola, Evička nám ochorela, Strom, Ježko Separko, Želkova škôlka
 • Organizujeme :
 • predplavecký výcvik
 • vychádzky do prírody s plnením environmentálnej výchovy
 • návštevy bábkového divadla
 • návštevy botanickej záhrady
 • návštevy planetária a výlety do ZOO
 • zabezpečujeme pre deti krúžkovú činnosť: tanečný krúžok, keramický krúžok, vyučovanie anglického jazyka
 • spolupráca so ŽSR s projektom ,, Želkova škôlka"

riaditeľka školy:

Mgr. Henrieta Chynoradská


Obdarujete sa darovaním 2%

Vaše percentá = Naše možnosti pre Vaše deti :)

Vaše darované % sa vracia Vašim deťom v rôznych podobách.

Zábavné podujatie, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, výbava či učebné pomôcky.

To všetko môžeme dopriať Vašim ratolestiam v našej materskej škole.

Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj našej školy a jej areálu podporujeme z Vašich daní a príspevkov.

Spoločne tak vieme vytvoriť školu, ktorá je zaujímavým a podnetným miestom pre Vaše deti.

Preto vás aj tento rok oslovujeme s darovním 2% pre naše deti z Čodákovej.

Tlačivo nájete v sekcii - Na stiahnutie ale aj v triedach u svojich pani učiteliek.

Ďakujeme :)

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľlka školy


Pomoc CPPPaP pre školy - depistáž

Vážení rodičia, na základe usmernení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ústredného krízového štábu SR, chceme zabezpečiť podporné poradenské služby pre vaše deti a rodičov v tejto mimoriadnej situácií dlhodobého prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach formou mailovej komunikácie s pani psychologičkou. V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice, v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00 hod.

Kontaktný e-mail: begerova.centrum@gmail.com

Želám vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto náročnej situácií a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy


Logopédia - hry pre mladšie aj staršie deti

Milí rodičia, p. Mgr. Marek Petrus - logopéd zaslal pre mladšie aj staršie deti hry na precvičovanie jazýčka.

Hry od pána logopéda nájdete vľavo v priečinku s názvom Logopédia.

Mgr. Henrieta Chynoradskáriaditeľka školy


Aktivity pre deti na doma

Milé mamičky, ockovia a hlavne naše detičky z MŠ Čordákova.

Pripravili sme si pre vás aktivity pre deti, keďže teraz nemôžeme chodiť von a ostávame doma a vašim deťom chýbajú kamaráti a kamarátky.

Vy ako skvelí rodičia sa im určite venujete a verím, že ak budete mať chuť, tieto aktivity radi vyskúšate.

Prajem vám veľa trpezlivosti, hlavne veľa zdravia a pozdravujem každého :)

Aktivity pre deti nájdete vľavo v priečinku s názvom AKTIVITY PRE DETI : )

Mgr.Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy


Ochrana osobných údajov

Zmena legislatívy o ochrane osobných údajov sa týka aj MŠ. Viac info v sekcii Legislatíva.