Správa o VVV

SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH

A PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 1. Základné identifikačné údaje o materskej škole:

Názov školy:

Materská škola Čordákova 17


Adresa školy:

Čordákova 17, 040 23 Košice


Telefónne čísla:

055/645 05 90, 0907 900 594


Elektronická adresa školy:

mscordakova17@gmail.com


Zriaďovateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice


Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcia:


Mgr. Henrieta Chynoradská

Riaditeľka školy


Magdaléna Sopková

Zástupkyňa riaditeľky školy- nevymenovaná


Daniela Dzuríková

Vedúca školskej jedálne


Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:

Rada školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Delegovaný za:


1.

Ľudmila Kuštyková - predseda RŠ

Pedagogický zamestnanec


2.

Iveta Adamčíková - člen

Poslanec Mestské zastupiteľstvo


3.

Mgr. Zdeno Bartók - člen

Poslanec Mestská časť KVP


4.

PaedDr. Marián Mikulišin- člen

Poslanec Mestská časť KVP


5.

Petra Arpin - člen

Zástupca rodičov


6.

PhDr. Petra Jablonská- člen

Zástupca rodičov


7.

Ing. Zuzana Horváthová - člen

Zástupca rodičov


8.

Jana Pástorová - člen

Pedagogický zamestnanec


9.

Janka Mertlová - člen

Prevádzkový zamestnanec

Združenie rodičov školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Za triedu:


1.

Ing. Anna Holevová - člen

1. trieda


2.

Mariana Borzová - člen

1. trieda


3.

Jana Recski - člen

1. trieda


4.

Ing. Katarína Mihoková- člen

2. trieda


5.

Mgr. Kamila Ridarčíková - člen

2. trieda


6.

Petra Arpin - člen

3. trieda


7.

Lenka Ambloczyová - člen

3. trieda


8.

PhDr. Petra Jablonská - predseda ZR

4. trieda


9.

Mgr. Jana Sitášová - člen

4. trieda


10.

Mgr. Zuzana Ouzká - člen

5. trieda


11.

Katarína Saláková - člen

5. trieda


12.

Bc. Katarína Čipkalová - člen

6. trieda


13.

Ing. Andrea Kelbelová - člen

6. trieda


Poradné orgány riaditeľa:

Pedagogická rada - tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci

Metodické združenie - členmi sú všetci učitelia materskej školy,

vedúca Metodického združenia - Jana Pástorová

MZ na škole zriaďuje riaditeľka MŠ ako svoj poradný orgán. Vedením poveruje jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi sú pedagogickí zamestnanci - učitelia, ktorí pôsobia v materskej škole. MZ sa schádza najmenej 4krát za školský rok. Jeho činnosť sa riadi plánom práce, ktorý na návrh MZ schvaľuje riaditeľka MŠ na školský rok. Činnosť sa uskutočňuje v čase mimo priamej výchovno-vzdelávacej práce s deťmi. Hodnotenie činnosti MZ sa uskutočňuje na konci školského roka. Písomné hodnotenie riaditeľke MŠ odovzdáva vedúci MZ. MZ napomáha zvyšovaniu úrovne výchovno-vzdelávacej práce.

Poradné orgány materskej školy pracovali podľa Plánu práce školy na daný školský rok. Stretávali sa pravidelne a tiž podľa závažnosti riešenia vzniknutých situácií.

 1. Údaje o počte detí v MŠ:

V školskom roku 2019/2020 navštevovalo materskú školu 132 detí.

Deti boli zaradené do 6 tried:

Trieda

Veková skupina

Počet detí

Učiteľky:


1.

3. - 4. ročné deti

21

Gabriela Gadusová, Martina Kačmárová,

Patrícia Kudelásová


2.

3. - 4. ročné deti

24

Magdaléna Sopková, Valéria Vrábľová


3.

4. - 5. ročné deti

22

Ľudmila Kuštyková, Jana Pástorová


4.

4. - 5. ročné deti

19

Mgr. Henrieta Chynoradská,

Pavla Vargovčíková


5.

5. - 6. ročné deti

25

Valéria Gebeová, Mgr. Monika Kolárová


6.

5. - 6. ročné deti

21

Valéria Bittnerová, Tatiana Kohútová


Spolu:

132


 1. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:

Do prvého ročníka ZŠ sa na školský rok 2020/2021 zapísalo 43 detí 5.-6.ročných. Z toho 3 deti má odklad nástupu povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Do prvého ročníka ZŠ odišlo 40 detí.

 1. Údaje o počte prijatých detí v školskom roku 2020/2021:

Na nový školský rok 2020/2021 je vydaných 40 rozhodnutí pre nové deti.

E. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady - úplné stredné odborné vzdelanie.

Počet všetkých zamestnancov školy: 22

Pedagogickí zamestnanci: 13

Prevádzkoví zamestnanci MŠ: 5

Prevádzkoví zamestnanci ŠJ: 4

F. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

Pedagogickí zamestnanci si dopĺňali a zvyšovali kvalifikačné predpoklady v priebehu školského roku individuálnym vzdelávaním a vykonávaním skúšok, overovaním kompetencií v rámci osobného voľna.

Všetky učiteľky sa podľa ponúk zúčastňujú školení a seminárov a sú prihlásené do kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.

1.atestácia - riaditeľka školy - Mgr. Henrieta Chynoradská,

1. atestácia - učiteľka - Magdaléna Sopková

1. atestácia - učiteľka - Valéria Bittnerová

1. atestácia - učiteľka Gabriela Gadusová

G. Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa stupňa vzdelania

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Počet vydaných osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania: 0. Ani jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa nepožiadal o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Ani jedno dieťa nebolo navrhnuté školou na odklad povinnej školskej dochádzky, na žiadosť rodičov, rozhodnutia CPPPaP a riaditeľstva ZŠ ostávajú v MŠ 3 deti.

H. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

- Metodika predprimárneho vzdelávania

- Metodiky k jednotlivým vzdelávacím oblastiam

- Dieťa a jeho svet

- Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR

- Environmentálnymi hrami poznávame svet

- Rozprávková grafomotorika

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušil aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania a teda do 31.05.2020. Týmto opatrením nebola vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nebolo obdobím školských prázdnin, išlo o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečili podľa podmienok a možností aktivity prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Preto v údajoch o aktivitách a prezentácií školy, sú uvedené aktivity realizované do 16.03.2020.

 1. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti:

Realizované akcie:

 • Predplavecký kurz,
 • Tematické športovo- environmentálne vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období,
 • Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana v spolupráci s rodičmi,
 • Olympiáda - športové dni v MŠ - jeseň
 • Mesiac úcty k starším
 • Deň materských škôl- deň plný hier s rodičmi
 • Deň jablka - zdravá výživa, ochutnávka jabĺk, súťaže,
 • Návštevy a spolupráca so ZŠ Janigova a ZŠ Lechkého - poznávanie priestorov školy a

priestorov telocvične, dopravné ihrisko atď.,

 • Prezentácia na rôznych výtvarných súťažiach,
 • Tanečný krúžok "Krok za krokom"- vystúpenie detí pred rodičmi,
 • Vyučovanie cudzieho jazyka - anglický jazyk,
 • Mobilné planetárium v MŠ,
 • Pravidelné mesačné návštevy miestnej knižnice,
 • Bábkové divadielka v MŠ,
 • Hudobno - výchovné koncerty v MŠ,
 • Návšteva dopravnej priemyslovky - modelová železnica
 • Mikuláš v MŠ - rozdávanie darčekov,
 • Pečenie a zdobenie medovníkov - Vianoce,
 • Posedenie pri stromčeku - kultúrne vystúpenie detí,
 • Fašiangový karneval - súťaž o najkrajšiu masku,
 • Keramika - modelovanie z hliny,
 • Projekt Dentalalarm- projekt na podporu osvojenia si správnych návykov a starostlivosti o chrup
 • Deň vody - pohybové a súťaživé aktivity s vodou,
 • Átrium - výsadba kvetov, bylín, stromov, pozorovanie vplyvu ročných období -

vplyv na rastliny a zmeny v prírode,

 • Deň Zeme - rýchlenie vetvičiek, rastlín, čistenie školského dvora a átrií,
 • Ochutnávka zdravej výživy - zdravé nátierky, šaláty,
 • Exkurzie - historické centrum mesta Košice, pošta, obchody,
 • MDD - oslavy dňa detí - súťaže, zábava, tanec,
 • Vyhodnotenie a ocenenie zberu papiera, vrchnákov z PET fliaš a Sabi vrchnákov,
 • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi a ich rodičmi, kultúrny program a detská diskotéka,
 1. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
 • STROM - zameraný na spoznávanie a ochranu prírody a environmentálnu výchovu,
 • EVIČKA NÁM OCHORELA - zameraný na ochranu zdravia a zdravý životný štýl,
 • JEŽKO SEPARKO - separovanie odpadu s Ježkom Separkom, ekológia prírody,
 • PROJEKT ŠPZ - zameraný na zdravú výživu a ochranu zdravia,
 • VRCHNAKOMÁNIA - súťaž v zbere vrchnákov z PET fliaš,
 • SABI - súťaž v zbere viečok zo SABI výrobkov,
 • ELEKTRONIZÁCIA vzdelávacieho systému regionálneho školstva,
 • PROJEKT ŽELKOVA ŠKÔLKA- v spolupráci so ŽSR
 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole:

Dátum poslednej inšpekcie - od 15.02.2005 do 17.02.2005,

Predmet školskej inšpekcie: zistiť stav a úroveň kvality výchovy a vzdelávania, podmienok riadenia v MŠ.

Závery inšpekcie: celkové hodnotenie školy je veľmi dobré a dobré.

L. Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy:

Charakteristika priestorov školy

Materská škola pozostáva z jednej dvojpodlažnej budovy s prístupom k jednotlivým triedam cez tri pavilóny . V školskom roku 2019/2020 bolo v prevádzke 6 tried materskej školy. Materská škola poskytovala celodennú, ale aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3. do 6. rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Zariadenie školy je jednoúčelové podľa normy pre predškolský vek. Deťom na výchovno -vzdelávaciu činnosť slúžia triedy s herňou a spálňou. V budove materskej školy sa nachádza školská kuchyňa so svojimi priestormi, sklad čistiacich prostriedkov, priestory práčovne, šatne, WC, kancelária vedúcej školskej jedálne, hospodárky a riaditeľky materskej školy. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov umožňujú hry, oddych, osobnú hygienu s otužovaním a telesné cvičenia. Vybavenie materskej školy zodpovedá veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí a veľkostnému typu a účelu zariadenia. Hračky, učebné pomôcky a ďalšie predmety určené pre deti zodpovedajú požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi. K objektu materskej školy patrí aj oplotený pozemok slúžiaci ako vonkajšia hracia plocha pre deti, trávnatá plocha, detská preliezačka so šmýkľavkou, preliezačky, pružinové hojdačky a 3 pieskoviská. Školský dvor materskej školy je vybavený po stránke relaxačnej aj pohybovej, bol doplnený o kríky a okrasné dreviny v rámci revitalizácie a je potrebné ešte opraviť niektoré lavičky, ktoré sú často ničené vandalmi, dali sme opraviť na školskom dvore preliezkovú zostavu a obnovili sa nátery všetkých preliezok, previedla sa inšpekcia a kontrola stability a opotrebenia detských preliezok, hojdačiek a drevených zostáv.

Počas celého školského roka sme sa snažili vytvárať pre deti príjemné a estetické prostredie a podmienky. priebežne sa dopĺňali hračky zakupoval sa výtvarný a pracovný materiál, učebné pomôcky, didaktický materiál, telovýchovné náradie a náčinie, detské pracovné náradie. V tomto školskom roku sa vybavili tri triedy novým nábytkom a realizovala sa výmena plastových okien v 4 triedach. Naďalej sa vyskytujú sa problémy s opadávaním omietky, obkladov, praská vodovodné potrubie, steny sú popraskané, v prasklinách sa vytvárajú hniezda ôs, popraskané sú aj základy budovy z následným narušením zatvárania dverí v priestoroch, vytvárajú praskliny medzi spojmi múrov a stien, časté problémy sú s vodovodným potrubím - zamákanie stien, časté opravy splachovacích zariadení WC. MŠ by uvítala do budúcnosti školníka aspoň na dohodu o vykonaní prác, nakoľko v predošlých obdobiach kedy túto činnosť už vykonával sa osvedčila jeho rýchla pomoc pri havarijných stavoch a rôznych údržbárskych prácach. Exteriér je naďalej zanedbaný, opadáva omietka na viacerých miestach, vyblednutá je vonkajšia farba omietky, potrebná je celková rekonštrukcia budovy, potrebná je výmena okien v jedálni, kuchyni, v spojovacích chodbách a vonkajších dverí. Átrium - je potrebná oprava vnútorného muriva a základov v átriu, rozkopané miesta je potrebné zasypať hlinou, vyrovnať plochu átria. Materiálno-technické vybavenie nie je dostačujúce, nakoľko nám chýba v dvoch triedach PC. V tomto školskom roku sa doplnili triedy o 2 interaktívne tabule, celkovo ich teda máme 4. Vo všetkých triedach máme dostatok kvalitných UP, hračiek, zakúpila sa odborná literatúra, doplnili sme detskú knižnicu, staré stoly a stoličky sú dosť opotrebované, zastarané často lepené a opravované, niektoré vyradené, je potrebná výmena stoličiek už len v jednej triede.

 1. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to:
 1. Finančné zabezpečenie školy riadi Mesto Košice-oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A, Košice.
 1. Rodičia alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške 15 € a 50 € na dieťa. Rodiny v hmotnej núdzi príspevky neplatili.
 1. Vzdelávacie poukazy nemáme.
 1. Rodičia detí majú založené Združenie rodičov pri MŠ Čordákova 17, ktoré riadi výbor zložený z rodičov - zástupcov za jednotlivé triedy. Rodičia mesačne prispievali čiastkou 10 € na dieťa na účet združenia rodičov. Výhradne výbor zložený z rodičov rozhoduje o čerpaní prostriedkov. Na účet ZR idú aj príspevky z darovania 2% z odvedených daní. Finančné prostriedky sú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, učebných a výchovných pomôcok, na kultúrne a spoločenské aktivity, skvalitnenie priestorového a materiálno - technického vybavenia a údržbu školy.

N. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia:

Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti

Koncepčný zámer školy je spracovaný na obdobie rokov 2019- 2024.

Vychádza zo súčasných podmienok, zohľadňuje skutočnosti, reálny stav a potreby školy.

Základným východiskom pre našu prácu bude vytvoriť školu, ktorá ja postavená na tvorivo - humanistických základoch v oblasti výchovy, vzdelávania a riadenia. Školu, ktorá bude otvorená deťom , rodičom za účelom získavania vedomostí, zručností a kultúrnych zážitkov, modernú školu, ktorá využíva digitálne technológie. Vytvoriť školu s pestrou ponukou telovýchovných aktivít, formujúcu pozitívne postoje k ochrane a podpore detského zdravia prostredníctvom plnenia rôznych interných projektov. Našim cieľom a výsledkom bude všestranne rozvinutá osobnosť dieťaťa, spokojnosť rodičov, kolektívu školy a v neposlednom rade spokojnosť zriaďovateľa.

V tomto projekte koncepčného zámeru sa zameriavame na základné línie rozvoja školy a načrtávame spôsoby ich realizácie na obdobie nasledujúcich piatich rokov:

- Úroveň kvality výchovno- vzdelávacieho procesu

- Personálne zabezpečenie, podpora vzdelávania zamestnancov

- Zlepšenie materiálno- technického zabezpečenia školy a spolupráca s inštitúciami.

Školský vzdelávací program má názov " Čarovný strom" a je vypracovaný

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Dieťa ukončí predprimárne vzdelávanie absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho

programu odboru vzdelávania v materskej škole a obdŕžaním Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - na požiadanie rodičov.

Ciele a úlohy sme pretransformovali do mesačných plánov rozdelených na týždňové témy, od ktorých sa odvíjali vzdelávacie aktivity a vzdelávacie hry.

V našej materskej škole sa zameriavame na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne. Deti získavajú základy kompetencií na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Snažíme sa o získavanie dôvery rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v MŠ a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie potrieb deti.

Profilácia našej MŠ je zameraná na environmentálnu výchovu - ochranu prírody, na osvojovanie si zdravého životného štýlu prostredníctvom projektov: Strom, Evička nám ochorela a Zdravá škola.

Úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Prostredníctvom nového Školského vzdelávacieho programu "Čarovný strom", na ktorom participoval celý pedagogický kolektív chceme podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, ktorá je pre dieťa základnou formou a nástrojom vzdelávania. Zamerať sa na kvalitu získaných vedomostí a zručností detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov, dať dieťaťu dostatočný priestor k samostatnosti, možnosti sebarealizácie, tvorivosti a experimentovania.

Realizácia:

- zvyšovanie kvality edukačnej činnosti vytvorením podnetného, tvorivého, zážitkového prostredia s dôrazom na aktivitu detí,

- vytvoriť humánne výchovno- vzdelávacie prostredie, ktoré poskytne kvalitný základ pre úspešný prechod detí na primárne vzdelanie,

- zabezpečiť nákup učebných pomôcok, didaktického materiálu podporujúcich aktivizáciu detí, experimentovanie, učenie sa hrou,

- využívať informačno- komunikačné technológie na skvalitňovanie edukačného procesu,

- včas diagnostikovať a rozvíjať individuálne danosti dieťaťa, podporovať talent, schopnosti detí a rozvíjať ich nadanie individuálnym prístupom ako aj prostredníctvom krúžkovej činnosti, odborným poradenstvom pre rodičov,

- realizovať interné projekty vyplývajúce zo zamerania materskej školy a zapájať sa do projektov umožňujúcich dopĺňať a modernizovať prostredie školy a tým obohacovať výchovno - vzdelávaciu činnosť,

- vo väčšej miere prezentovať kvalitu školy na verejnosti zapájaním sa do súťaží, aktivít organizovaných rôznymi inštitúciami.

Hodnotenie:

- Napĺňali sme potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi. Uľahčovali sme dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú školu), podporovali vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou. Podporovali sme rozvoj pohybových schopností detí a zdravého životného štýlu realizovaním aktivít vyplývajúcich z projektov školy, triednych projektov, zapojením sa do rôznych súťaží.

- Spolupracovali sme s CVČ na Popradskej ulici v oblasti výučby anglického jazyka, s CVČ Liba v oblasti pohybovej výchovy, prostredníctvom tanečného krúžku

- Prihliadali na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa. Uplatňovali a chránili sme práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami. V rámci predplaveckého výcviku si 5-6 ročné deti osvojili základy plávania. Zvýšenú pozornosť sme venovali deťom s odloženou školskou dochádzkou. Vytvárali sme deťom podmienky na prípravu na vstup do ZŠ. Využívali sme portfólio dieťaťa pre jeho lepšie hodnotenie a poznanie. Získavali dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovali ich pozornosť na pozitívne aj negatívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovali na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď).

Personálne zabezpečenie, podpora vzdelávania zamestnancov

Personálne zloženie má veľký vplyv na klímu v materskej škole. Silnou stránkou materskej školy je stopercentná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. Našou snahou je vytvoriť z materskej školy miesto pre všetkých, kde má každý pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti a že je za svoje kvality a výkon oceňovaný. V čo najväčšej možnej miere treba naďalej podporovať učiteľky v sebavzdelávaní, umožňovať im zvyšovať svoju odbornosť a profesijný rast a tým prispievať k skvalitňovaniu výchovno- vzdelávacieho procesu. V neposlednom rade sa nezabúda ani na nepedagogických zamestnancov, korí sú taktiež súčasťou kolektívu materskej školy. Podobne ako pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci sa pravidelne trikrát ročne zúčastňujú na prevádzkových poradách, na ktorých sú oboznamovaní o právnom vedomí v rôznych aktuálnych oblastiach.

Realizácia:

- motivovať pedagogických zamestnancov kontinuálne sa vzdelávať podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania,

- podporovať pedagogických zamestnancov zvyšovať si kvalifikáciu aj o atestačné vzdelávanie a budovať si svoj kariérny rast,

- zlepšiť vnútorné vzdelávanie zamestnancov v rámci interného metodického združenia,

- rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie profesijných kompetencií v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami školy,

- vyžadovať od pedagogických zamestnancov zdokonaľovanie sa v práci s počítačom a využívanie moderných informačných technológií v praxi,

- preferovať demokratický spôsob riadenia školy založený na konštruktívnom riešení vzniknutých problémov,

- pravidelne realizovať pre zamestnancov prevádzkové, pedagogické a operatívne porady s cieľom získať právne povedomie v konkrétnych oblastiach podľa požiadaviek zriaďovateľa.

Hodnotenie

Pedagogickí zamestnanci sa v menšej miere zapájajú do kontinuálneho vzdelávania v súlade s ročným plánom kontinuálneho vzdelávania, čím si zvyšujú svoju pedagogickú odbornosť. V materskej škole v rámci MZ sú uskutočňované odborné vstupy prostredníctvom ktorých si učiteľky odovzdávajú odborné vedomosti zo vzdelávaní využiteľné v praxi. Učiteľky si rozvíjali svoje profesijné kompetencie odbornými seminármi, školeniami a samoštúdiom.

 1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

V školskom roku 2019 - 20 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu Čarovný strom, ktorého učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Materská škola neposkytuje žiadnu vlastnú pre seba špecifickú výchovno-vzdelávaciu ponuku.

Plánovanie výchovno vzdelávacej činnosti sme uskutočňovali v podobe interného písomného dokumentu schváleného na pedagogickej rade s dohodnutým časovým trvaním, obsahom a rozsahom. Plánovanie výchovno- vzdelávacej činnosti vykonávajú učiteľky priamo v každej triede.

Jedným z východísk plánovania výchovno vzdelávacej činnosti je možnosť využitia odporúčaného rozvrhnutia vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca.

Všetky mesačné témy a podtémy sú zostavené tak, aby sa vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje detí špirálovito rozvíjali. Pokrývajú celú škálu edukačného zámeru a navzájom na seba nadväzujú. Učiteľky majú možnosť voľby ľubovoľného vzdelávacieho štandardu vzhľadom k podtéme týždňa.

Pri plánovaní popoludňajších vzdelávacích aktivít učiteľka prihliada na rezervy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach danej triedy, s prihliadnutím na vekové a individuálne osobitosti detí s cieľom zopakovať a utvrdiť už známy obsah. Zohľadňuje prípadnú profiláciu materskej školy, zameranie, súťaže a projekty, do ktorých je materská škola zapojená. Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Hodnotenie úrovne jednotlivých vzdelávacích oblastí

Všetky aktivity v čase mimoriadnej situácie súvisiace s novým koronavírusom COVID-19, prebiehali prostredníctvom webovej stránky materskej školy, kde pedagogickí zamestnanci pribežne dopĺňali aktivity zamerané na dané témy týždňov. Rodičia sa aktívne zapájali do plnenia úloh.

 1. JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Prostredníctvom plnenia vzdelávacích štandardov sme rozvíjali u detí komunikačné kompetencie vo všetkých jazykových rovinách. Zamerali sme sa na systematické rozvíjanie komunikatívnych zručnosti a výslovnosti deti. Pozitívnou motiváciou sme zvyšovali záujem deti o rečovú aktivitu - ranný kruh, rozhovory s deťmi na témy, prostredníctvom hier.

Každoročne do materskej školy prichádzajú deti s veľmi zlou výslovnosťou. Pribúdajú čoraz častejšie deti so zdravotným obmedzením - postihom, ktorý ovplyvňuje aj komunikáciu a výslovnosť deti Odporúčali sme rodičom návštevu špecialistov za účelom diagnostikovania porúch a následne návštevu logopéda. V priebehu školského roku navštevoval našu MŠ logopéd, ktorý pravidelne pracoval s deťmi so zlou výslovnosťou. Podporovali sme u deti tvorivosť a samostatnosť pri vyjadrovaní rôznymi aktivitami.

Prostredníctvom dramatizácie rozprávok si precvičovali komunikáciu, ale aj emocionálne vyjadrenie pocitov.

Na besiedkach deti využívali básne, piesne, riekanky, ktoré čerpali z detských časopisov a kníh z detskej knižnice. Deti navštívili bábkové divadlo, mali možnosť prežívať dramatizáciu bábkových hier priamo v MŠ. V rámci zvyšovania záujmu o knihy, mali deti možnosť manipulovať s knihami a detskou literatúrou počas celého pobytu v MŠ. S knihami sa stretávali aj v mestskej knižnici pri pravidelných návštevách.

Grafomotorickú spôsobilosť sme rozvíjali u deti prostredníctvom rôznych aktivít a využívaním grafických materiálov. Dôraz sme kládli na správne sedenie, úchop a držanie ceruzky, uvoľnenie ruky, správnu polohu tela, sklon papiera a primeraný tlak na podložku. Na zdokonaľovanie grafomotorickej zručnosti sme využívali aj Interaktívnu tabuľu - program RNA a netradičné pomôcky /háčkovanie, vyšívanie, vypletanie, detský stav/. Zakúpili sme novú pomôcku - magnetické tabuľky, pri ktorých si deti hravým spôsobom precvičujú úchop a primeraný tlak.

Klady:

 • záujem o dramatické a výtvarné vyjadrovanie predstáv známych rozprávok
 • počas celého dňa podporovanie záujmu detí o hry a činnosti s detskou literatúrou,
 • zakúpenie nových pomôcok na rozvíjanie slovnej zásoby a grafomotoriky,
 • umožnenie práce na PC v každej triede,
 • väčšina detí vie vyjadriť svoje myšlienky a potreby, má dobrú slovnú zásobu,
 • zlepšenie grafomotorických zručností, zvýšenie záujmu o grafomotorické techniky,

Nedostatky:

 • schopnosť vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života
 • nedostatočná schopnosť vytrvať pri činnosti, koncentrovať sa,
 • nedokážu zotrvať v téme,
 • nesprávna výslovnosť hlások a hláskových skupín,
 • nerešpektovanie hovoriaceho,
 • nedokážu odpovedať na kladenú otázku,
 • nedostatočný záujem rodičov o zlepšenie problémov s výslovnosťou,
 • nedodržiavanie pokynov odborníkov pri odstraňovaní porúch reči,
 • odmietanie spolupráce rodičov pri zlej výslovnosti,
 • pri grafomotorickej činnosti, nevedia uvoľniť ruku, nedostatočný tlak alebo veľký tlak na podložku, nepresnosť pri strihaní, nesprávne držanie grafického materiálu,
 • rozptýlená pozornosť,

Opatrenia:

 • využívať individuálnu prácu s deťmi, maňušky
 • využívať IT techniku na zlepšenie grafomotorických zručností, ale aj komunikácie,
 • naďalej využívať zaujímavé a netradičné techniky a materiály na osvojenie grafomotorických zručností,
 • metodicko-poradenskú činnosť orientovať smerom k rodičom, aby v spolupráci s logopédom odstraňovali nesprávnu výslovnosť u detí,
 • zaraďovať aktivity na zatraktívnenie písaných grafomotorických činnosti, kreslenia, umožniť deťom využívať grafický materiál počas celého dňa,
 • motivovať deti ku komunikácií, zlepšovať výslovnosť,
 • spolupráca s rodičmi a logopédom pri zlej výslovnosti,
 1. MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Deti vymenujú čísla od 1 - 10, tak ako idú za sebou a vo väčšine vedie pokračovať od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10. Oboznamovali a poznajú základné plošné a priestorové geometrické útvary. Voľne rukou približne nakreslia kruh, obdĺžnik štvorec a trojuholník. Vymodelujú guľu, kocku, valec. Hmatom určí a pomenuje niektoré priestorové geometrické tvary.

Označia objekt, útvar na základe popisu polohy pomocou slov: prvý, druhý, vpredu, vzadu, nad, pod. Hravou formou a prostredníctvom rôznych hier a aktivít sa deti stretávali s matematikou, číslicami, ich používaním. Deti získavali vedomosti prostredníctvom riešenia úloh z ich života. Učili sa využívať symboly, nové výrazy prostredníctvom ktorých riešili úlohy.

Deti mali dostatok možnosti riešiť, spoznávať postupy pri riešení a vytvárať si vlastné postupy pri riešení. Na interaktívnej tabuli aj PC deti získavali, upevňovali a overovali si poznatky o číslach a číselnom rade, predložkách a pokynoch.

Viedli sme riadené rozhovory, v ktorých deti označovali správne alebo nesprávne riešenie, kládli otázky, odpovedali. Taktiež nadobudli prax pri využívaní didaktickej techniky - Bee-Bot včela, interaktívne knihy.

Prostredníctvom hier sa deti oboznamovali s orientáciou v priestore a správnym používaním predložiek. Deti sme viedli k samostatnosti, orientácií a argumentácií. Na overovanie úrovne získaných poznatkov sme využívali pracovné listy.

Klady:

 • primerane veku zvládajú deti priestorové vzťahy, riešia labyrinty, popisujú objekty, tvary, farby,
 • praktický uplatňujú získané zručnosti a návyky,
 • vedia pracovať s IT technikou,
 • zlepšenie používania myšky aj rekcie na pokyny pri práci s myškou,

Nedostatky:

 • znázorňovanie zrkadlového obrazu predmetov
 • viaceré deti nesprávne rozlišujú pravú a ľavú stranu, nezvládajú časové vzťahy,
 • nevedia pracovať samostatne a orientovať sa v labyrintoch,

- majú problém s číselným radom a základnými farbami,

- nesprávne používanie predložiek,

Opatrenia:

 • rozvíjať logické myslenie
 • spolupráca s rodičmi - dať návod a námet, ako zlepšiť problémy v číselnom rade a poznávaní farieb,
 • precvičovať pravo-ľavú orientáciu, časové vzťahy a predložky,
 • nedostatky riešiť individuálnym prístupom k deťom, hrami a rôznymi aktivitami,
 • dôraz klásť na hru, aktivitu, zážitkové učenie,
 • sociálno-emocionálnymi hrami a aktivitami rozvíjať u detí trpezlivosť, sústredenosť a schopnosť rešpektovať hovoriaceho,
 1. ČLOVEK A PRÍRODA

Vo vzdelávacej oblasti sme sa snažili plánovať také aktivity a stratégie, ktoré by deti v najväčšej možnej miere stimulovali k získavaniu skúsenosti, poznatkov prostredníctvom reálnych predmetov, javov a situácií. Všetky vedomosti a poznatky deti sme rozvíjali na základe zmyslového poznávania, pozorovania a zážitkového učenia počas celého roka pri striedaní ročných období. Deti prezentujú svoje predstavy o prírodných reáliách známeho okolia, triedia prírodné reálie podľa identifikovaných znakov, separujú odpad hravou formou.

Naša MŠ je zameraná na environmentálnu výchovu. Volili sme také témy, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s reálnymi predmetmi a javmi. Vytvárali sme modelové situácie, v ktorých deti hľadali riešenie, otázky a odpovede. Deti si vytvárali skúsenosti a zmysluplné poznanie o fungovaní prírody, vytvárali si emocionálne vzťahy k prírode a k prírodným javom. Overovanie a upevňovanie poznatkov o prírode prebiehalo aj na akciách školy - Deň vody, Deň Zeme, environmentálnych vychádzok a pravidelných turistických vychádzok. Pravidelnými aktivitami a pozorovaním v átriách deti si praktický overovali svoje poznatky a nadobúdali nové skúsenosti. Poznajú rozdiely medzi stromami (ihličnatý, listnatý) a ich názvy. Poznajú rastliny a plody (orechy, gaštany, šípky, šušky, ovocie, zelenina) vedia ich pomenovať. Pozorovali prírodné javy (rozpúšťanie látok vo vode, pohyb, svetlo a tieň, sila a pohyb, vietor - pohybujúci sa vzduch). Vedia pomenovať časti tela, aj niektoré vnútorné orgány. Pozorujú, vnímajú a diskutujú o základných životných prejavoch človeka - dýchanie, trávenie, krvný obeh. Dokážu slovne opísať aktuálne počasie, zmeny v prírode v závislosti od ročného obdobia. Pomenujú základné prírodné zdroje vody, opisujú rozdiely medzi nimi. Diskutujú o prejavoch pohybu vzduchu na základe poznatkov z bežného života. Postupne vymenujú štyri ročné obdobia, mesiace a dni v týždni. Rozlišujú živú a neživú prírodu. Opisujú Zem ako súčasť vesmíru, diskutujú o vesmírnych telesách, o spôsoboch, pomocou ktorých človek skúma vesmír. Vedia opísať niektoré prírodné javy a na základe vlastného pozorovania a skúmania zmeny ich fungovania v závislosti od podmienok.

Na vychádzkach sme pozorovali okolité prírodné prostredie- stromy, život živočíchov a zvierat v okolí, rastliny, pritom kládli otázky a hľadali odpovede, aby porozumeli obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov, pritom pozorovali, skúmali, experimentovali. Nenásilnou, hravou formou a zážitkovým učením sme im vštepovali základy ochranárskych postojov, pozitívny vzťah k prírode.

Klady:

 • veľký záujem o poznatky o prírode, experimentovanie a pozorovanie, šetrné zaobchádzanie s prírodou, separovanie
 • vytváranie kladných postojov k ekológií,
 • oceňovanie a odmeňovanie deti za zber papiera , vrchnákov Sabi, a vrchnákov z PET fliaš,
 • praktické skúsenosti zo sadenia rastlín a starostlivosti o ne,
 • pozorovanie rastlín a stromov v priebehu celého roka v átriu,
 • zber a triedenie odpadového materiálu,
 • možnosť návštev blízkeho lesa, ZOO, botanickej záhrady a vyhliadkovej veže,

Nedostatky:

 • deti nemajú vypestované návyky na neznečisťovanie prostredia,
 • praktické nevyužívanie poznatkov o ochrane prírody,
 • nespolupráca rodičov pri ekologickom myslení,

Opatrenia:

 • je potrebné vytvárať priestor na zaujímavé aktivity smerujúce k pochopeniu princípu magnetizmu a možnostiam skúmania vzájomného správania sa magnetov voči sebe.
 • zlepšiť spoluprácu s rodičmi, osobitnú pozornosť venovať spolupráci s rodinou, hlavne u detí s nevhodným správaním,
 • umožniť dostatok priestoru a času na vyjadrenie vlastných pocitov a názorov,
 • systematickým a cieľavedomým plnením cieľov prosociálnej výchovy eliminovať negatívne vplyvy v správaní a konaní detí,
 • zaraďovať viac hier a hrových aktivít so zameraním na ochranu prírody,

neustálym opakovaním a upozorňovaním viesť deti k poriadkumilovnosti a čistote - v interiéri aj exteriéri,

- využívať okolitú prírodu, obrázky a prezentácie so zameraním na rastliny, stromy,

- využívať encyklopédie prírody.

 1. ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Viedli sme deti k uvedomovaniu si postupnosti činností, aktivít spoluvytvárajúcich režim dňa, k orientácii sa na elementárnej úrovni v časových súvislostiach dňa, týždňa, roka v spojitosti s niektorými deťom známymi činnosťami /udalosťami/.Deti v prevažne v prípravnej triede správne používajú pojmy včera, dnes, zajtra. Deti prevažne pohotovo reagujú na otázky a formulujú na ne jednoduché odpovede. Vedia predstaviť seba, svojich kamarátov, pomenovať členov svojej rodiny a zaradiť členov podľa obrázkového materiálu aj podľa veku. Dokážu opísať známu trasu cesty domov z materskej školy na základe orientačných objektov. Nie všetci však vedia uviesť adresu svojho bydliska. Prostredníctvom zážitkov a skúsenosti poznávali časové úseky dňa, viedli sme ich k poznávaniu spoločenského prostredia. Zoznamovali sa s blízkym a vzdialenejším prostredím. Pri pobyte vonku a na vychádzkach sa oboznámili s geografiou okolia a orientovali sa v blízkom okolí MŠ. Prostredníctvom zážitkového učenia - Dni mesta Košice sme vytvárali pozitívne vzťahy k sídlisku, mestu, štátu. Deti poznávali dôležité inštitúcie na sídlisku. Veľkú pozornosť sme venovali dopravnej výchove. Oboznámili sa s pravidlami cestnej premávky, získavali a upevňovali si poznatky nielen pri pozorovaní dopravy, ale aj návštevou dopravného ihriska a využívaním detských dopravných prostriedkov na školskom dvore.

Prostredníctvom zážitkového učenia, prípravou besiedok, zúčastňovaním sa na výzdobe priestorov triedy pri príležitosti sviatkov získavali deti sebaúctu, rozvíjali si vzájomné vzťahy, sociálnu komunikáciu.

Kládli sme dôraz na prosociálne správanie deti, vzájomné vzťahy a rešpektovanie dospelých, ale aj deti navzájom. Základy pravidiel slušnosti a multikultúrne vzťahy sme rozvíjali počas celého pobytu v MŠ.

Klady:

 • využívanie sviatkov a pamätných dní na rozvoj a rozvíjanie poznatkov o spoločnosti a vlasti,
 • besiedky, kultúrne vystúpenia a súťaže deti,
 • možnosť návštevy dopravného ihriska v spolupráci so ZŠ Lehkého,
 • zriadenie dopravného ihriska mestskou časťou KVP na Cottbuskej ulici,
 • aktívne zapájanie deti do prípravy darčekov k sviatkom,

Nedostatky:

 • hlučnosť, agresivita, nevhodné prejavy správania sa, citová labilita vplyvom nevhodných

televíznych programov a počítačových hier, ale aj problémov v rodinách,

 • netolerantnosť a sebeckosť detí,
 • tolerancia rodičov pri nevhodnom správaní a konaní deti,
 • nerešpektovanie pokynov,
 • nekritický postoj rodičov k svojím deťom,
 • neadekvátne reakcie deti pri konfliktoch,
 • impulzívnosť - aj u malých detí,
 • neschopnosť deti podriadiť sa kolektívu a prijať prehru,

Opatrenia:

 • vlastným príkladom poskytovať deťom model pozitívneho etického správania, vyzdvihovať u detí ich pozitíva, jedinečnosť prežitím úspechu a radosti v rôznorodých aktivitách.
 • dôsledne realizovať pedagogickú diagnostiku,
 • navodzovaním modelových situácií odbúravať a riešiť vzťahové problémy medzi deťmi

navzájom,

 • dôsledná spolupráca s rodičmi, individuálnym prístupom riešiť problémy,
 • spolupracovať so psychológom - konzultácie, poradenstvo,
 1. ČLOVEK A SVET PRÁCE

Deti skúmali vlastnosti predmetov, triedili ich podľa materiálov, z ktorých sú vyrobené, zamýšľali sa nad možnosťou recyklovania, samostatne triedili odpad aj prostredníctvom aktivít. Spoznávali rôzne prírodné materiály a identifikovali ich vlastnosti. Poznajú niektoré tradičné remeslá, napodobňujú prácu niektorých vybraných profesií prostredníctvom námetových hier. Deti mali dostatočný priestor na manipuláciu s rôznym materiálom, aby si každé dieťa mohlo praktický rozvíjať svoje zručnosti.

V spolupráci s rodičmi sa rozšírilo vybavenie tried stavebnicami, konštrukčnými a logickými hrami, prostredníctvom ktorých si deti rozvíjali a upevňovali zručnosti a poznatky. Deti poznávali materiály, učili sa ich využívať, získavali poznatky, kde všade sa dajú využiť. Oboznamovali sa z rôznymi spôsobmi riešenia problémových úloh, učili sa nemenné postupy. Pozorovali činnosti niektorých profesií v MŠ, rozprávali o práci svojich rodičov. Pri práci sme využívali aj odpadový materiál. Hotové výrobky deti mohli podarovať alebo nimi vyzdobili priestory školy, zapájali sa do rôznych súťaží. Rozvíjali sme zručnosti sebaobsluhy a hygienických návykov, ktoré deti zvládli s dobrými výsledkami. Staršie deti sa učili jesť s príborom.

Klady:

 • chápu technický náčrt ako návod, pomôcku pre vytvorenie predmetu
 • dostatok učebných pomôcok a rôzneho materiálu,
 • vybavenie tried a kabinetu UP,
 • využívanie prírodného a odpadového materiálu,
 • aktívne zapájanie deti do pracovných aktivít aj v átriu a na školskom dvore,
 • možnosť pozorovať prácu aj mimo priestorov MŠ - náhodné pozorovanie práce,

Nedostatky:

 • nesprávny prístup rodičov pri sebaobslužných činnostiach detí,
 • tolerancia lenivosti deti rodičmi,
 • nedostatočná zručnosť deti,
 • nesústredenosť, nepozornosť a krátka výdrž pri konštruovaní podľa predlohy

Opatrenia:

 • individuálny prístup k deťom pri rozvíjaní pracovných zručnosti,
 • využívať netradičné formy učenia a práce,
 • individuálnymi rozhovormi s rodičmi odstraňovať nesprávny prístup k činnostiam deti,
 • motivovať deti rolovými úlohami k aktívnym činnostiam - k práci,
 • voľný prístup k materiálom s dostatočným dôrazom na bezpečnosť deti,
 1. UMENIE A KULTÚRA - Hudobná výchova

Prostredníctvom každodenne realizovaných hudobno - pohybových činností sme viedli deti ku kultivovanému pohybovému prejavu, vyjadreniu obsahu riekaniek a piesní. Hudobná výchova sa prelínala celým výchovno - vzdelávacim procesom. Rozvíjali sme u deti elementárne schopnosti, zručnosti a návyky. Deti radi spievali rôzne ľudové a detské piesne, obľúbili si hudobno - pohybové hry.

Počas celého dňa pobytu deti v MŠ sme u nich rozvíjali záujem o hudobné činnosti, cit pre rytmus a harmóniu prostredníctvom hier s detskými rytmickými a melodickými nástrojmi. Prebúdzali sme trvale pozitívny vzťah k hudbe.

Pozitívny vzťah k hudbe a pohybu sa vytváral aj v krúžkovej činnosti Krok za krokom pod vedením lektorky Moniky Kováčovej. V MŠ sa uskutočnili rôzne hudobno - výchovne koncerty. Deti mali možnosť vidieť aj zhudobnené klasické rozprávky.

Využívali sme aj hudobné knihy, s ktorými sa deti naučili aj samostatne pracovať. Deti sa naučili manipulovať a dotvárať melódie so zvoncami aj podľa predlohy /notový zápis/. Veľký dôraz sme kládli aj na ľudové piesne, hry, riekanky a tance. Tieto činnosti odprezentovali aj na besiedkach, vystúpeniach a súťažiach.

Klady:

 • záujem deti o spev a hudobno - pohybové hry,
 • prístupnosť detských rytmických a melodických nástrojov a kníh s melodickými hudobnými nástrojmi,
 • zhudobnené rozprávky na CD nosičoch,
 • imitácia hudby pohybom,
 • možnosť navštevovať hudobno-pohybový krúžok v MŠ,
 • prezentácia na besiedkach,

Nedostatky:

 • presadzovanie sa deti, bez ohľadu na iných,
 • nerešpektovanie pokynov a pravidiel pri hudobno - pohybových hrách,
 • nedostatky v hrubej motorike,

Opatrenia:

 • umožňovať deťom voľne manipulovať s rytmickými a melodickými nástrojmi,
 • individuálnym prístupom zlepšovať hrubú motoriku a koordináciu pohybu,
 • odporúčať talentované deti do krúžkovej činnosti,
 1. UMENIE A KULTÚRA - Výtvarná výchova

Skladajú tvary a ich skladaním sú schopní vytvoriť a pomenovať novotvar. Vytvárajú jednoduché papierové skladačky. Poznajú a správne pomenujú základné farby a ich odtiene. Experimentujú s temperovými a vodovými farbami, zapúšťajú farbu do vlhkého podkladu, odtláčajú ju, skúšajú miešať farby, overujú si správnosť vzniknutej farby. Modelujú z modelovacej hmoty pridávaním a uberaním hmoty, tvarujú miesením, vaľkaním, gúľaním, skladajú jednoduché tvary z papiera podľa inštrukcií . Hravou formou sme realizovali činnosti z výtvarnej výchovy. Využívali sme rôzne výtvarné techniky a prírodné materiály. Prostredníctvom didaktických aktivít, skupinových a individuálnych foriem práce poznávali možností využitia výtvarného materiálu.

Počas celého dňa bolo deťom umožnené experimentovanie s farbami a využívanie rôznych kresliarskych materiálov, kde si rozvíjali fantáziu a predstavivosť.

Vo svojich prácach deti vyjadrovali svoje zážitky, pozorovanie, fantáziu aj poznávanie sveta. Výtvarné práce boli vystavované vo vstupných vestibuloch pre rodičov a zasielané na výstavy a súťaže, pri ktorých boli ocenené práce našich deti. Jemnú motoriku si zlepšovali pri modelovaní a vytváraní papierových skladačiek aj využitím netradičných spôsobov maľby. Svoje výtvarné cítenie si deti prípravných tried rozvíjali aj na krúžku keramiky. Pri vychádzkach a akciách mimo školy mali deti možnosť pozorovať aj architektúru mesta Košice a slovne sa k nej vyjadrovať.

Klady:

 • dostatok a dostupnosť výtvarného materiálu primeraného veku dieťaťa,
 • vybavenie tried magnetickými tabuľkami na zlepšenie úchopu, tlaku a koordinácie - oko- ruka,
 • záujem deti o výtvarné činnosti a experimentovanie s farbami,
 • vyrábanie darčekov pre rodičov a kamarátov,
 • kladné hodnotenie rodičov,

Nedostatky:

 • neschopnosť dostatočne dlho sa sústrediť na činnosť,
 • snaha o rýchle ukončenie činnosti,
 • nesprávny úchop, slabý tlak na podložku,
 • nesprávna poloha pri kreslení,
 • nevhodná reakcia deti na kresliace činnosti,

Opatrenia:

 • samostatná práca na PC s myškou,
 • individuálnym prístupom odstraňovať strach a nepríjemné pocity z kreslenia,
 • využívať IT a kresliaci program na odstránenie nedostatkov,
 • v spolupráci s rodičmi zlepšovať kresliace techniky,
 1. ZDRAVIE A POHYB

Poskytovali sme základné informácie o význame pravidelného pohybu pre zdravie. Dôležitou súčasťou telesného zdravia je aj zdravý životný štýl súvisiaci so stravovaním.

Pri pestovaní zdravého životného štýlu sme sa zamerali na zdravú výživu v spolupráci so školskou jedálňou aj rodičmi. Vysvetľovali sme deťom dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny, pitie čistej vody a hygieny počas celého dňa. Zakúpili sme vodomat, ktorý využívame pri pobyte vonku - deti si podľa potreby samé plnia poháre vodou. Poznatky o zdravej výžive si upevňovali aj pri akciách - Deň vody, Deň mlieka, Deň Zeme a Deň jablka.

Zdravotné cvičenia patria medzi obľúbené aktivity a realizovali sa vo všetkých triedach každý deň. Na zatraktívnenie cvičenia sme dokúpili a doplnili cvičebné náčinie. ktoré sme v dostatočnej miere využívali pri každodennom cvičení.. Máme dostatok literatúry na zdravotné cvičenie a vypracované súbory cvičení pre jednotlivé vekové kategórie deti. Pri cvičení boli rešpektované fyzické a psychické osobitosti dieťaťa. Dbali sme na správnu techniku vykonávania jednotlivých cvičení. Previedli sme športovo - environmentálno turistické vychádzky do prírody a športové olympiády. Telovýchovné chvíľky sa využívali počas celého dňa v každej činnosti, pri ktorej deti mali menej pohybu /statická činnosť/. Deti sme viedli k dodržiavaniu základných hygienických návykov. Majú osvojené sebaobslužné činnosti, základy stolovania.

Klady:

 • záujem o pohybové aktivity, v prípravnej triede hlavne formou súťaží,
 • deti sa naučili jesť ovocie a surovú zeleninu vo forme šalátov v ŠJ,
 • deti rady pijú čistú vodu,
 • vo veľkej miere využívajú náradie a náčinie počas celého pobytu v MŠ,
 • zapájajú sa do všetkých pohybových aktivít,

Nedostatky:

 • málo pohybových aktivít v rodinnom prostredí,
 • slabá výdrž pri chôdzi,
 • zlá koordinácia pohybov,
 • odmietanie jedenia zeleniny vo všetkých podobách,
 • konzumácia sladkosti od rodičov,
 • strach rodičov o bezpečnosť deti pri pohybe na cvičebnom náradí,

Opatrenia:

 • dbať na presné prevádzanie cvikov,
 • zapájať rodičov do pohybových akcií v MŠ,
 • rozhovormi s rodičmi aj deťmi odbúravať návyky na sladkosti,
 • zlepšovať koordináciu pohybov a hrubú motoriku,
 • zaraďovať zdravotné cvičenia na zlepšenie držania tela,

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti

Vytvorili sme priaznivé podmienky pre zaškolenie 5 -6 ročné detí (aj OPŠD),pričom sme využili všetky formy ich prípravy do základnej školy. Deti mali vytvorené vlastné portfóliá, v ktorých sa zhromažďovali ich výtvarné práce a pracovné zošity slúžiace k individuálnej práci. Pracovné zošity sa využívali k rozširovaniu poznatkov, k rozvíjaniu jednoduchých myšlienkových procesov, k osvojeniu si základných poznatkov o predmetoch a javoch okolitého prostredia.

Snažili sme sa zabezpečiť na triedach vhodné priestorové a materiálne podmienky pre rozvíjanie sa detí v hrových činnostiach, rešpektovali sa individuálne potreby detí.

Uplatňovali sme tvorivý prístup s využitím variabilných metód , vrátane hier zameraných na aktivizáciu detí. Najdôležitejšou metódou a formou pedagogickej diagnostiky je pozorovanie a hra. Túto metódu využívame počas celého dňa, ale hlavne pri hrách a hrových činnostiach. Diagnostikovanie je aj spätnou väzbou o práci učiteľky. Na zistenie výchovno-vzdelávacej úrovne deti boli využívané didaktické hry a aktivity, výsledky ktorých sa následne zaznamenávali do diagnostických hárkov. Tieto diagnostiky boli následne využité v prospech poznania dieťaťa a na plánovanie individuálnych činností s dieťaťom. Diagnostiku deti využíva aj školská psychologička pri posudzovaní školskej zrelosti - depistáži.

Pripravenosť deti pre vstup do základnej školy je na veľmi dobrej úrovni vo všetkých oblastiach vzdelávania Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky mali vypracovaný individuálny plán vzdelávania na základe odporúčania školského psychológa podľa oblasti vzdelávania.

Vo výchovno -vzdelávacích oblastiach bolo našim zámerom :

- rozvíjať základné pohybové schopnosti, hygienické návyky, bezpečnosť detí,

- rozvíjať poznávacie procesy (vnímanie, pozornosť, myslenie, pamäť),

- rozvíjať jednoduché myšlienkové procesy (porovnávanie, triedenie, určovanie vzťahov),

- osvojiť si základné poznatky o predmetoch a javoch,

- rozvíjať slovnú zásobu detí, zdokonaľovať vyjadrovanie, gramatickú a artikulačnú správnosť reči, odhaľovať nesprávnosti v reči,

- poskytnúť odporúčania na logopedickú pomoc a viesť o tom záznam,

- rozvíjať a upevňovať kladné morálne, vôľové a povahové vlastnosti,

- rozvíjať záujem detí o kladný vzťah k práci a výsledkom vlastnej práce,

- upevňovať medzi deťmi súdržné vzťahy, schopnosť pomôcť jeden druhému,

-rozvíjať základné zručnosti a techniku pri práci, dbať na správne držanie ceruzky, viesť deti k plynulému grafickému prejavu, vykonávať s deťmi vodorovné a zvislé čiary, oblúky podľa predlohy,

- rozvíjať zručnosť pri práci s nožnicami, lepom a pod.,

- utvárať u detí správne návyky zaobchádzania s knihou, podporovať ich pozitívny k vzťah k literárnemu umeniu, správnym výberom poskytovať deťom hodnotný zážitok,

- povzbudzovať deti k aktívnemu slovnému vyjadreniu dojmov a pocitov,

- poskytovať priestor k realizácii divadelných a hudobných rozprávok slúžiacich k utvoreniu kladného vzťahu k umeniu,

- poskytnúť možnosť všestranne a harmonicky rozvinúť osobnosť dieťaťa a uspokojiť jeho všetky potreby.

V školskom roku 2019/2020 mali OPŠD 8 detí.

Dôvody OPŠD:

Deti mali odklad povinnej školskej dochádzky na žiadosť rodiča. Pri práci sme využívali Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania s OŠD z roku 2005. Bol vypracovaný plán individuálneho rozvoja pre deti s OŠD, v ktorom sme sa zameriavali na podporu dieťaťa pri fixácií na plnenie povinnosti . Precvičovali sme a upevňovali získané poznatky, rozvíjali a prehlbovali potrebné vedomosti, zručnosti. Oceňovali jeho snahu, viedli sme deti k dokončeniu úlohy, k väčšej dôslednosti v rôznych aktivitách. Podnecovali sme ich sebadôveru vo vlastné schopnosti, odvahu a podporovali snahu presadiť sa v kolektíve rovesníkov.

Autoevalvácia školy

Silné stránky:

 • aktívny a silný kolektív,
 • 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a stabilita kolektívu,
 • primeraná odbornosť pedagogikých zamestnancov ,
 • dobrá psychosociálna klíma - kvalitne fungujúca tímová spolupráca zamestnancov,
 • existujúce tradičné aktivity,
 • kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť,
 • prostredie školy - na aktívny pohyb detí funkčne upravený školský dvor ,
 • realizované interné projekty školy,
 • zapájanie sa do výtvarných, športových súťaží a projektov,
 • dobrá spolupráca s odbornými inštitúciami, zriaďovateľom,
 • dobre výchovno - vzdelávacie výsledky,
 • vzdelávanie a zvyšovanie si kvalifikácie,
 • ochota kolektívu organizovať rôzne akcie a aktivity pre deti, nad rámec povinnosti,
 • dodržiavanie právnych predpisov a bezpečnosti pri práci,
 • pozitívny vzťah k práci a k prírode,
 • spolupráca s rodičmi, ZŠ, ZR a inými inštitúciami,
 • dobrá spolupráca s rodičmi - spoločné brigády, aktivity,

Slabé stránky:

 • vzhľad budovy- zlý vonkajší stav budovy,
 • pretekajúca strecha,
 • nezáujem o spoluprácu zo strany rodičov u problémových detí,
 • sponzorstvo,

- nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie všetkých zamestnancov MŠ,

- nedostatok finančných prostriedkov na obnovu stavu budovy a materiálneho

vybavenia (potreba pravidelného dopĺňania učebných pomôcok, didaktického materiálu, digitálnych hračiek).

Príležitosti:

 • priaznivý demografický vývoj,
 • dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí,
 • vhodné edukačné prostredie blízkeho i vzdialenejšieho okolia školy,
 • aktivizácia a motivácia pedagogických zamestnancov k účasti na kontinuálnom vzdelávaní, seminároch, metodických dňoch k samoštúdiu,
 • zapájanie sa do súťaži, projektov,
 • získavanie nových rodičov na spoluprácu,
 • oslovovanie sponzorov,
 • spolupráca so zriaďovateľom, inými inštitúciami.
 • záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie,

Riziká:

 • strata motivácie učiteľov,
 • nezáujem o realizáciu nadštandardných aktivít, u niektorých pedagógov nízka pracovná nasadenosť ,
 • zvyšovanie priemerného veku pedagogických zamestnancov,
 • nedostatok finančných prostriedkov na väčšie opravy,
 • ochladzujúce sa medziľudské vzťahy, zmena hodnotovej orientácie ľudí ,

prístup rodič - učiteľ,

 • nedostatok mladých učiteľov ochotných pracovať,
 • zvyšovanie počtu detí v triedach,
 • nedostatok finančných prostriedkov,
 • zlý technický stav priestorov pracoviska

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Denný poriadok je vypracovaný a dodržiava sa v súlade s psychohygienickými požiadavkami na deti, pri ktorom je zabezpečené striedanie hrových, pohybových a riadených činností, odpočinku, pobytu detí vonku, stravovanie a pitný režim.

Adaptačný program je realizovaný podľa vypracovaného plánu, s ktorým boli rodičia oboznámení na prvom rodičovskom stretnutí novoprijatých detí. Cieľom bolo pomôcť dieťaťu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí, individuálnym prístupom a v spolupráci s rodinou získať stav psychickej pohody a odbúravanie strachu z nového prostredia.

Voľnočasové aktivity

Krúžky boli zabezpečené v spolupráci s CVČ na Popradskej ulici a s CVČ Liba..

Spolupráca s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spoluprácu so Združením rodičov pri MŠ Čordákova 17 hodnotíme veľmi pozitívne. Prejavili veľkú ochotu pri plánovaní a relizovaní všetkých aktivít školy. Pomohli finančne zabezpečiť obnovu interiérového vybavenia tried novým nábytkom, stoličkami, stolmi, zakúpili interaktívne tabule do dvoch tried, doplnili kabinet učebných pomôcok o nový didaktický materiál. Zakúpili nové knižné publikácie pre deti, osobnou pomocou pomohli aj pri celkovej estetizácii školského dvora.

Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove v školách podieľajú.

Spolupráca so Základnou školou ZŠ Janigova a ZŠ Lechkého na základe spoločne vypracovaného a schváleného plánu:

- možnosť využitia telocvične, školského dvora,

- možnosť pracovať oboznámiť sa s prostredím školy.

Spolupráca s knižnicou na Hemerkovej, podľa plánu bola na primeranej úrovni. Zo strany MŠ budú knižnici navrhnuté niektoré nové, zaujímavé aktivity vhodné na skvalitnenie spolupráce v prospech detí.

Spolupráca s CVČ Liba- tanečný krúžok

Spolupráca s CVČ na Popradskej ulici- pravidelne sa opakujúca aktivita na výučbu anglického jazyka

Spolupráca s CPPPaP Zuzkin park- uskutočnilo sa stretnutie rodičov detí z prípravnej triedy a p. psychologičkou Brgerovou ohľadom pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Následne po písomnom súhlase rodičov bola vykonaná depistáž a individuálna konzultácia s rodičmi detí o výsledkoch depistáže.

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

V školskom roku 2020/2021 budeme realizovať ciele školského vzdelávacieho programu "ČAROVNÝ STROM", vypracovaného na podmienky materskej školy v súčinnosti s úlohami Plánu práce školy a Plánu metodického združenia.

Hra bude hlavnou výchovno-vzdelávacou metódou a bude dominantná pri všetkých aktivitách a činnostiach

 • Chápať hru ako hlavný edukačný nástroj v procese vzdelávania sa.
 • Koncepcia rozvoja školy dlhodobo zameraná na environmentálnu výchovu - ochranu prírody a starostlivosť o ňu, starostlivosť o zdravie detí a osvojovanie si zdravého životného štýlu.
 • Cieľom a zámerom celého snaženia materskej školy bude vychovať zdravé, šťastné a veselé deti pripravené na život v spoločnosti. Spoluprácou s rodičmi napĺňať pocit spokojnosti a dôvery v prácu pedagógov a zamestnancov materskej školy. Svojím konaním presviedčať rodičov, že o jeho dieťa je počas jeho neprítomnosti kvalitne a dobre postarané.
 • Zvyšovať kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov štúdiom a absolvovaním atestačných prác I. stupňa.
 • Zabezpečovať a využívať nové technické učebné pomôcky na skvalitnenie práce učiteľa.
 • Umožňovať deťom prístup k novým, moderným technológiám využitelných

v každodennom živote.

V školskom roku 2019/2020 sme doplnili interiér a exteriér MŠ:

- o nové hračky do námetových kútikov

- o 2 interaktívne tabule

- o 2 teplovzdušné ventilátory

- o nové knižné publikácie,

- o nový nábytok do 3 tried

- o niektoré dekoračné a úžitkové prvky

- o učebné pomôcky, didaktický materiál a odbornú literatúru

- o plastové okná do 4 tried v spolupráci so zriaďovateľom Mesta Košice

Vypracovala: Mgr. Henrieta Chynoradská- riaditeľka školy

Správa je vypracovaná v zmysle:

1.Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

3.Školského vzdelávacieho programu.

4.Plánu práce materskej školy.

5.Školského poriadku.

6.Vyúčtovania príjmov a výdavkov finančných prostriedkov.

7.Analýzy výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/20.

Košice: 06.07.2020 Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka MŠ