Školský poriadok 2020/2021

MATERSKÁ ŠKOLA, Čordákova 17, 040 23 Košice

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Mgr. Henrieta Chynoradská

2020/2021

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLY

Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu práce v predškolskom zariadení. Pre zamestnancov je jednou zo základných právnych noriem, ktorá upresňuje systém organizácie práce v konkrétnom zariadení. Vzhľadom na to nedodržiavanie Školského poriadku zo strany zamestnancov školy môže byť považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými následkami s tým spojenými.

Nedodržiavanie Školského poriadku zo strany rodičov detí môže mať za následok písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle :

 • §153 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov
 • Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole
 • Zákona č. 390/ 2011 - podľa aktuálnych zmien
 • Zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Sprievodcu školským rokom 2020/2021
 • Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach
 • Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy
 • Dohovoru o právach dieťaťa
 • Deklarácie práv dieťa
 • Smerníc školy
 • a aktuálnych pokynov zriaďovateľa pre školský rok 2020/2021

Obsah:

 1. Charakteristika školy
 2. Prevádzka školy
 3. Práva a povinnosti deti a rodičov
 4. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy
 1. Zápis a prijatie detí do MŠ
 2. Dochádzka detí do MŠ
 3. Úhrada poplatkov za dochádzku
 1. Vnútorná organizácia školy
 1. Organizácia tried a vekové zloženie
 2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí
 3. Preberanie detí
 4. Styk s rodičmi
 5. Organizácia v šatni
 6. Organizácia na schodisku
 7. Organizácia v umyvárni
 8. Organizácia pri podávaní jedla
 9. Pobyt detí vonku
 10. Organizácia počas popoludňajšieho spánku
 11. Výchovno-vzdelávacia a krúžková činnosť
 12. Návštevy knižnice
 13. Plavecký výcvik

F. Spracúvanie osobných údajov o identifikácií dieťaťa a zákonných zástupcov

dieťaťa

G. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ich ochrana pred sociálnopatologickými

javmi, diskrimináciou alebo násilím

H. Ochrana spoločného a osobného majetku

 1. Ochrana spoločného majetku
 2. Ochrana osobného majetku

I. Základné práva a povinnosti zamestnancov

J. Harmonogram práce riaditeľky školy

K. Pracovná doba zamestnancov

L. Pracovný čas zamestnancov

Príloha č.1 Interná smernica č.1

A. Charakteristika školy

Zriaďovateľom zariadenia je Mesto Košice.

Sídlo školy: Čordákova 17, 040 23 Košice

Identifikačné údaje školy: IČO 00691135

Telefónne čísla: 055/645 05 90, 0907 900 594

e-mail: mscordakova17@gmail.com

web stránka školy: www.mscordakova.sk

Materská škola je umiestnená v budove pozostávajúcej z troch jednoposchodových a dvoch prízemných pavilónov so 6 triedami.

Triedy školy sú umiestnené v troch pavilónoch na prízemí a poschodí s priestormi pre šatne a sociálne zariadenia. Školská jedáleň, sklad UP a sklad čistiacich prostriedkov a posteľnej bielizne sú umiestnené v dvoch prízemných pavilónoch v hospodárskej časti budovy.

Školský dvor je oplotený a zariadený po relaxačnej a pohybovej stránke pieskoviskami, preliezkami a dreveným vláčikom, ktorý poskytuje ochranu pred slnečným žiarením.

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

B. Prevádzka školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v dobe od 06.30 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka školy: Mgr. Henrieta Chynoradská

Konzultačné hodiny: denne od 10.30 hod. do 12.00 hod., po dohode podľa potreby rodičov

Vedúca ŠJ: Daniela Dzuriková

Konzultačné hodiny: každý druhý deň od 07.00 hod. do 15.00 hod.

Materská škola poskytuje deťom od 2 rokov až po vstup do ZŠ celodennú starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa.

Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, "Čarovný strom", a je zabezpečované kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie deti počas ich celého pobytu v materskej škole.

Každoročne je prevádzka materskej školy prerušená v čase letných prázdnin na 4 týždne. V čase vianočných a jarných prázdnin podľa harmonogramu zriaďovateľa. Presný termín a náhradnú možnosť pobytu v iných materských školách oznámi riaditeľka rodičom a zákonným zástupcom do konca mája na dostupných miestach. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy počas školského roka sa uskutočňuje pri zníženom počte dochádzajúcich detí, kedy je zamestnancom umožnené čerpanie náhradného voľna za nadčasovú prácu a dovolenky.

V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, hračiek a UP. Pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. Prevádzku materskej školy môže riaditeľ školy obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. O každom prerušení, alebo obmedzení prevádzky riaditeľka školy informuje rodičov a zákonných zástupcov na dostupných miestach v priestoroch školy a na webovej stránke školy.

Starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí je na zodpovednosti rodičov. Rodičia týždenne vymieňajú dieťaťu uterák a pyžamo, raz mesačne perú posteľné obliečky, ktoré používalo ich dieťa, starajú sa o ich bezchybný stav. Posteľné obliečky sú majetkom školy a sú označené značkou dieťaťa. Pri ich strate sú rodičia povinní škodu nahradiť. Ostatné veci dieťaťa sú označené menom, inak zamestnanci školy neručia za ich výmenu.

Denný poriadok je prispôsobený podmienkam školy v jednotlivých triedach tak, aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.

C. Práva a povinnosti deti a zákonných zástupcov

I. Práva a povinnosti detí

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatne vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským zákonom,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v § 24školského zákona.

Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a Školským poriadkom školy,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • vyjadrovať sa ku Školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
 • dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so Školským poriadkom školy,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, pripadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach. Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

Porušenie Školského poriadku môže viesť k predčasnému ukončeniu predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole

D. Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do materskej školy

1. Zápis a prijímanie detí do MŠ

Zápis a prijatie sa uskutočňuje podľa metodického pokynu zriaďovateľa - Mesta Košice.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Na prijatie dieťaťa do materskej školy musia byť okrem individuálnych splnené aj nasledovné podmienky:

 1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 2. Výnimočne je možné do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 5. V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti je možné prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj deti vo veku od troch rokov.
 6. Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľka materskej školy prijíma detí v zmysle bodu 2 d) a 2 e) a v tomto prípade nepostupuje podľa časového poradovníka všetkých zapísaných detí.
 7. Riaditeľ materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadostina nasledujúci školský roka podmienky prijímania detí do materskej školy.
 8. Termín na prijímanie žiadostí musí byť v rozsahu najmenej 3 pracovných dní a to aj v čase presahujúcom obvyklý čas ukončenia pracovnej doby a to v období mesiaca máj pre príslušný školský rok.
 9. Miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok uverejní riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom v mieste sídla materskej školy regulárnym spôsobom v materskej škole a inom verejne dostupnom mieste.
 10. Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa sa určí adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

V prípade výskytu závažných problémov pri adaptačnom procese sa návšteva materskej školy končí dňom uvedeným na rozhodnutí. V prípade záujmu o návštevu MŠ, zákonný zástupca musí podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, na ktorom je aj údaj o povinnom očkovaní, minimálne dva týždne pred koncom adaptačného pobytu. Ak sa nevyskytnú žiadne závažné problémy, dieťaťa automatický pokračuje v dochádzke do materskej školy.

 1. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.
 2. O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ MŠ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie Školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno - vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov (napr. detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod.). V prípade, že rodič nebude spolupracovať s riaditeľkou ani pedagogickými zamestnancami, považuje sa to za porušenie Školského poriadku a po písomnom upozornení môže mať za následok predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15.apríľa. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, vtedy ak je v materskej škole voľná kapacita alebo pre nasledujúci školský rok.

 1. Ostatné podmienky prijímania deti určí riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy nasledovne: 1.) dieťa, ktoré dovŕši vek 4 roky veku k 1.9., 2.) dieťa, ktoré dovŕši 3 roky veku k 1.9., 3.) dieťa, ktoré má v MŠ súrodenca, 4.) dieťa, ktoré má trvalý pobyt na území mesta Košice, 5.) dieťa, ktorého rodič sa materiálne podieľa na vybavení školy, 6.) dieťa do naplnenia počtu v zmysle zákona, ktoré sa zapísalo v čase zápisu.
 2. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

1. 1. Riaditeľka MŠ rozhoduje :

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade/preradenie počas školského roka/ oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.

2.Dochádzka detí do MŠ

Rodič privádza dieťa do MŠ pravidelne a do 08.00 hodiny a prevezme ho spravidla po 15.00 hodine. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič s riaditeľkou školy alebo triednou učiteľkou čas jeho príchodu /odchodu/ a spôsob stravovania tak, aby sa nenarušil priebeh činnosti ostatných detí /napr. neobmedzil pobyt vonku a pod./.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ.

Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

 • zvýšená telesná teplota,
 • dráždivý kašeľ,
 • hustý zelený výtok z nosa,
 • črevné ťažkosti,
 • herpes na perách, afty v ústnej dutine,
 • zápal očných spojiviek,
 • užívanie antibiotík,
 • pedikulóza - voš vlasová,
 • zlomenina,
 • infekčné a prenosné choroby,

Ak tieto skutočnosti zistí pedagogický zamestnanec v priebehu dňa, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z MŠ, s ktorým pôjde k lekárovi pre deti a dorast. Dieťa sa do kolektívu prijme opätovne na základe lekárskeho vyjadrenia na tom istom rozhodnutí.

Neskorý príchod narušuje výchovno - vzdelávací proces a preto opakovaný neskorý príchod do MŠ, ako aj vyberanie po 16.30 hodine je porušením Školského poriadku a dieťa môže byť vylúčené z MŠ.

Neodporúčame deťom dávať šperky a drahé predmety, lebo škola neručí za ich stratu.

Pedagogickí zamestnanci majú zákaz podávať deťom lieky.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 08.00 hod. v deň neprítomností. Ak sa tak nestane uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Najneskôr do 14 pracovných dní oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas neprítomností. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomností písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšie ako 5 pracovných dní, rodič pri opätovnom návrate dieťaťa do MŠ svojim podpisom potvrdí triednej učiteľke vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie.

Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomností dieťaťa alebo opakovane poruší Školský poriadok školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z MŠ.

Rodič má prístup do triedy /po dohode s riaditeľkou alebo učiteľkou / vždy, keď to považuje za potrebné iba s využitím návlekov.

Rodič je povinný správať sa k pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom v rámci kultúrno-spoločenských noriem, nevhodné správanie a osočovanie sa považuje za porušenie Školského poriadku.

3. Úhrada poplatkov za dochádzku

Rodičia sú povinní v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z .o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa príspevok, výšku ktorého určil zriaďovateľ VZN.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku od 3 rokov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 €.

Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Neuhradenie poplatkov v stanovenom čase sa považuje za porušenie Školského poriadku, môže viesť k predčasnému ukončeniu predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktorí uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup

potravín podľa vekovej kategórie stravníkov od 2 - 6 rokov je: desiata 0,36€, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €. Spolu 1,45€, predškoláci doplácajú 0,25€ na deň.

Tento príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka

materskej školy môže po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

Podľa § 28 ods. 7 a ods.8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 5. dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a) až e) bude príspevok vrátený, alebo zapožičaný na úhradu na ďalší mesiac.

O odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne najneskôr do 3 dní od nástupu po chorobe.

Dobrovoľný príspevok - rodičovský fond na Združenie rodičov pri MŠ Čordákova 17, sa uhrádza spravidla mesačne do 15. dňa v mesiaci na protipodpis triednej učiteľke, prípadne dohodou s rodičmi - 2 krát ročne. Výšku rodičovského fondu schvaľujú rodičia každý nový školský rok na plenárnej schôdzi.

Neuhradenie poplatkov v stanovenom čase sa považuje za porušenie Školského poriadku, môže viesť k predčasnému ukončeniu predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.

E. Vnútorná organizácia školy

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti

rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a) 20 v triede pre troj až štvorročne deti,

b) 21 v triede pre štvor až päťročne deti,

c) 22 v triede pre päť až šesťročne deti,

d) 21 v triede pre troj až šesťročne deti.

Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť deti a

najviac desať deti. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať deti, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

1.Organizácia tried a vekové zloženie

Pavilón A: prízemie - 4. trieda učiteľka: Valéria Vrábľová

4 - 5 ročné deti zástupkyňa: Magdaléna Sopková

poschodie - 1. trieda učiteľka: Valéria Gebeová

3- 4 ročné deti učiteľka: Mgr. Monika Kolárová

riaditeľka: Mgr. Henrieta Chynoradská

Pavilón B: prízemie - 2. trieda učiteľka: Valéria Bittnerová

3 - 4 ročné deti učiteľka: Tatiana Kohútová

poschodie - 5. trieda učiteľka: Ľudmila Kuštyková

5- 6 ročné deti učiteľka: Jana Pástorová

Pavilón C prízemie - 3. trieda učiteľka: Martina Kačmárová

4- 5 ročné deti učiteľka: Patrícia Kudelásová

poschodie - 6. trieda učiteľka: Pavla Vargovčíková

5- 6 ročné deti učiteľka: Bc. Simona Kotrlec

Riaditeľka školy určí pre každú triedu v materskej škole triednu učiteľku.

Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa deti alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí

Deti sa schádzajú od 06.30 hod. do 08.00 hod. vo svojich triedach

Deti odchádzajú z vlastných tried do 16.30 hod.

Dieťa si rodič prevezme osobne alebo písomne splnomocní blízku osobu, ktorá je pedagogickým zamestnancom známa, alebo svoje ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako 10 rokov / je potrebné, aby učiteľka osobne poznala súrodenca/, ktorá po prevzatí za dieťa plne zodpovedá.

Počas prerušenia prevádzky je organizácia školy prispôsobená počtu zapísaných detí.

Denný poriadok - usporiadanie denných činností

6:30 - 8:00 h: Schádzanie vo vlastných triedach. Hry a činnosti podľa výberu detí

Rámcovo stanovený čas od 07.00 - 8.30 h:

Hry a činnosti podľa výberu deti vo svojej triede, Vzdelávacia aktivita,

Zdravotné cvičenie,

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),

Pevne stanovený čas od 8.30 - 9.00 h:

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - desiata),

Vzdelávacia aktivita,

Rámcovo stanovený čas od 9.00 - 11.15 h:

Hry a činnosti podľa výberu deti vo svojej triede, Vzdelávacia aktivita,

Zdravotné cvičenie, Pobyt vonku,

Pevne stanovený čas od 11.15 - 12.10 h:

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - obed),

Rámcovo stanovený čas od 12.10 - 14.15 h:

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),

Odpočinok (min. 30 min.),

Zdravotné cvičenie,

Pevne stanovený čas od 14.15 - 14.50 h:

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - olovrant),

Rámcovo stanovený čas od 14.50 - 16.30 h:

Hry a činnosti podľa výberu deti v triede, vzdelávacie aktivity, v prípade priaznivého počasia druhy pobyt vonku,

3. Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zodpovedá za jeho bezpečnosť a ochranu zdravia od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi /inej splnomocnenej osobe/, alebo pedagógovi s ktorým sa v práci strieda.

Preberanie deti medzi učiteľkami je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu deti s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho.

Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku. Rodič, prípadne zákonný zástupca môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie deti, je potrebné o tom písomne /fotokópia úradného rozhodnutia/ informovať riaditeľku školy.

Učiteľky denne prevádzajú ranný filter. V prípade podozrenia, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do kolektívu sa dieťa neprijíma. Ak dieťa ochorie počas pobytu v MŠ, okamžite sa informuje rodič a dieťa je do jeho príchodu izolované v priestore na to určenom.

4.Styk s rodičmi

Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zaradenia, taktiež formou schôdzí RZ, triednych aktívov, alebo prostredníctvom oznamov v šatniach a webovej stránke.

Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati.

Zamestnanci školy sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a deťoch.

Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám.

Telefónne čísla rodičov budú použité len v prípade rýchleho kontaktu - náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

5.Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup iba rodičia, ktorí si pri vstupe do budovy očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia svoje deti v spolupráci s učiteľkami k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Pri vstupe do triedy rodičia musia používať návleky. Presun rodičov po chodbách medzi pavilónmi je možný iba so súhlasom riaditeľky školy a iba v návlekoch.

Za poriadok v skrinkách a estetizáciu šatne zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

6. Organizácia na schodisku

Deti sa pri presune pridržiavajú zábradlia - na ľavej strane schodiska pri výstupe hore a na

pravej strane schodiska pri zostupe dole. Učiteľka ide ako posledná.

7. Organizácia v umyvárni

Všetky triedy majú vlastnú umyváreň. Každá trieda má svoje vlastné sociálne zariadenie. Každé dieťa má svoj vlastný uterák, hrebeň a pohár - všetko označené značkou.

Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec.

Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti dospelej osoby (učiteľka, upratovačka), ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.

Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá službukonajúca učiteľka a prevádzkový zamestnanec.

Upozorňujeme na povinnosť rodičov spolupracovať s učiteľkami v triede pri osvojovaní si hygienických návykov (odúčanie od plienok, fľaše, cumlíka ). V prípade nerešpektovania pokynov a sústavného porušovania dohodnutých podmienok bude rodič napomenutý riaditeľkou školy a pri opakovanom porušení bude dieťa vylúčené z MŠ, nakoľko dieťa s plienkami, fľašou a cumlíkom do materskej školy nepatrí.

8. Organizácia podávania stravy

Jedlo sa deťom podáva v jedálni 3 x denne v týchto časových intervaloch:

I. zmena II. zmena

Desiata:

08.30 hod

08.45 hod.


VÝDAJ STRAVY:

Obed:

11.15 hod.

11.45 hod.


Olovrant:

14.30 hod.

14.20 hod.


Dospelí: Učiteľky: od 11.20 hod. do 11.50 hod.

Prevádzkoví zamestnanci: od 12.00 hod. do 12.30 hod.

Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov.

Za organizáciu a výchovno-vzdelávací proces v jedálni zodpovedá riaditeľka školy a učiteľky.

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka nenásilne usmerňuje dieťa, podľa želania rodičov prikrmuje. Deti nenúti jesť. 2 - 4 ročné deti používajú pri jedle lyžičku, 4 -5 ročné deti lyžičku aj vidličku /od pol roka podľa zváženia príbor/ a 5 - 6 ročné deti používajú kompletný príbor.

9. Pobyt detí vonku

Rodičia zabezpečia deťom primerané oblečenie a obuv k voľnému pohybu vonku. Počas pobytu detí vonku je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie).V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na chodník a pod.

Na vychádzke nemôže mať pedagogicky zamestnanec viac ako 20 detí vo veku od štyroch do piatich rokov alebo 22 deti starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky, deti vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí len za prítomnosti dvoch zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci opúšťajú areál školy až vtedy, keď majú zhromaždené všetky prítomné deti, ktoré sú im zverené. Mimo areálu školy deti využívajú reflexné vesty. Na školskom dvoreza bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú učiteľky tak, ako pri vychádzke.

Prevádzkoví zamestnanci pred začiatkom pobytu na školskom dvore skontrolujú bezpečnosť prostredia, ako aj učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi ako prvá. Vonkajšia bránička musí byť zatvorená aj so záklopkou, aby sa zamedzilo otváraniu bráničky deťmi.

V čase letných prázdnin s vysokými teplotami musia mať deti hlavu krytú vhodným doplnkom a vzdušné oblečenie, ktoré zabezpečia rodičia. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim.

10. Organizácia počas popoludňajšieho spánku

Popoludňajší odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb deti s minimálnym trvaním 30 minút.

S mladšími deťmi, vzhľadom na ich zvýšenú potrebu spánku sa uskutočňuje ako spánok na lôžku. So staršími deťmi, najmä 5 - 6 ročnými, sa odpočinok postupne zaraďuje už len v menšom rozsahu, a nemusí byť nutne na lôžku. Za predpokladu, že je v miestnosti optimálna teplota, je možne ho uskutočňovať voľne na koberci s ležaním na vankúšikoch. Zvyšnú časť odpočinku možno venovať pokojnejším hrám a výchovno - vzdelávacím činnostiam (čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských, najmä animovaných filmov).

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie /pyžamo/.

Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí.

Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

11. Výchovno - vzdelávacia a krúžková činnosť

Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje v dopoludňajších hodinách od 07.00 hod. do 10.00 hod. a v odpoludňajších hodinách od 14.50 hod. do 16.00 hod..

Pohybové a relaxačné cvičenia sa realizujú v spálni, triede, vonku na terasách a školskom dvore, hudobno - pohybové činnosti sa môžu prevádzať v školskej jedálni, kde je klavír.

V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj

krúžková činnosť, ktorá sa realizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti, obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti.

Počas školského roka prebieha činnosť nasledovných krúžkov:

- krúžok anglického jazyka,

- krúžok tanečný.

12. Návštevy knižnice :

- frekvencia návštev: 1x za mesiac podľa dohody s knižnicou,

- knižnicu navštevujú 5-6 ročne deti, pod dohľadom učiteliek prípravnej triedy.

13. Plavecký výcvik:

Materská škola, ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti, v spolupráci s plaveckou školou Aqua pravidelne organizuje pre deti prípravnej triedy plavecký výcvik.

Preprava na výcvik je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou.

Počas plaveckého výcviku učiteľky príslušných tried zodpovedajú za prípravu deti na samotný

kurz (t.j. cestujú s deťmi v pristavenom autobuse, čakajú s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáhajú im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádzajú ich na toaletu. V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, nakoľko deti sú zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené.

Pri plaveckom výcviku zabezpečí riaditeľka školy počet pedagogických zamestnancov takto:

najviac osem deti na jedného pedagogického zamestnanca.

Plavecky výcvik je možne realizovať iba na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu

každého zúčastneného dieťaťa.

F. Spracúvanie osobných údajov o identifikácií dieťaťa a zákonných zástupcov dieťaťa

Účel spracúvania

Informačný systém materskej školy spracúva osobne údaje o identifikácii dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a zákonných zástupcov dieťaťa a s tým súvisiace úkony (agenda).

Zoznam spracúvaných osobných údajov (presné označenie spracúvaných osobných údajov)

Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje:

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu:

1. meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. bydlisko

4. rodné číslo,

5. štátna príslušnosť,

6. národnosť,

7. fyzického zdravia a duševného zdravia,

8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej

diagnostiky,

b) o identifikácií zákonných zástupcov dieťaťa (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé

bydlisko, telefónny kontakt)."

Okruh dotknutých osôb

- dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a to Materskú školu Čordákova 17 v Košiciach,

- zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a to Materskú školu Čordákova 17, Košice.

Použitie telefónneho kontaktu zákonného zástupcu dieťaťa

- v prípade ochorenia dieťaťa,

- ak dieťa ostane v materskej škole po skončení prevádzky ,

- v prípade súrnej potreby kontaktovať rodiča pri závažných situáciách týkajúcich sa dieťaťa.

G. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ich ochrana pred sociálnopatologickými javmi,

diskrimináciou alebo násilím

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť deti sa zamestnanci materskej školy riadia

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 7 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., § 152 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 170 až 175 Zákonníka práce, zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

Škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná:

a) prihliadať na základne fyziologickej potreby deti,

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin deti a na predchádzanie socialnopatologickým javom,

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia deti,

d) poskytnúť nevyhnutne informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia deti,

e) viesť evidenciu školských úrazov deti, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

V zmysle § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.

308/2009 Z.z., vyplývajú pre materskú školu nasledujúce povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia:

(1) Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.

(2) Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo nim splnomocnenej osobe.

(3) V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia, pri obliekaní a sebaobsluhe deti pomáha aj nepedagogicky zamestnanec.

(4) Na vychádzke nemôže mať pedagogicky zamestnanec viac ako 20 deti od štyroch do piatich rokov alebo 22 deti starších ako päť rokov. Pri vyššom počte deti alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť deti. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka deti vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

(5) Za bezpečnosť deti počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť deti zodpovedá lektor.

(6) Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a) na plavecky výcvik je najviac osem deti na jedného pedagogického zamestnanca,

b) v škole v prírode je počet deti podľa osobitného predpisu,

c) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom deti podľa § 28 ods.10 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(7) Pedagogicky zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zisti, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných deti, dozor nim poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

(8) Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

(9) Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu prace školy, najviac na jeden deň s

prihliadnutím na bezpečne, hygienické a fyziologické potreby deti a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogicky zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a deti o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

Opatrenia v prípade ochorenia alebo vzniku úrazu detí:

V prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa, službukonajúca učiteľka zabezpečí nad nim

dočasný dohľad, izoláciu od ostatných deti a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Ak dieťa utrpí úraz, službukonajúca učiteľka poskytne ihneď základné ošetrenie. Ak ide o drobné poranenie, ktoré nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetri ho učiteľka bežným spôsobom. Informuje zákonných zástupcov o drobnom úraze a spôsobe ošetrenia pri odovzdávaní dieťaťa zákonným zástupcom alebo nimi poverenou osobou.

Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v rannom filtri a zošite školských úrazov. Tieto záznamy dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonicky kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie

rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc.

Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu

rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

2. Evidencia obsahuje:

a.) meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,

b.) deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,

c.) svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase

vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,

d.) počet vymeškaných dni z dôvodu úrazu,

e.) zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,

f.) zariadenie, v ktorom bolo vykonane ošetrenie úrazu.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogicky zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možne, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možne, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogicky zamestnanec v deň úrazu.

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský

úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chyba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školsky úraz.

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dni po oznámení

vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa

vzoru pedagogicky zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je

možne, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do sedem

kalendárnych dni odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy.

Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

Opatrenia v prípade pedikulózy:

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u deti. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeňov, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne) Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

Postup pri výskyte pedikulózy:

1. Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vši (nepokoj dieťaťa, neprimerane vyrušovanie, nesústredenosť, škrabanie sa, viditeľný výskyt hníd vo vlasovej časti hlavy, za ušami, v spánkovej časti) učiteľka oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.

2. Do príchodu zákonného zástupcu dieťa izoluje.

3. Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev (predovšetkým čiapky, šály), jeho osobná a posteľná bielizeň, hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia, neboli spoločne uložene (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi ostatných deti, pripadne aby ich iné deti nepoužívali.

4. Učiteľka odporučí zákonnému zástupcovi návštevu príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy pedikulózy a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. Zároveň ho požiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť príp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.

5. Dezinsekcii je nutne podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasatou časťou hlavy (hlavne hrebene), a to vyvarením, resp. postriekaním prípravkom BIOLIT na lezúci hmyz.

6. Riaditeľka školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (triedne aktívy, informácia na informačnej tabuli, a pod.), že na škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia školy s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia a v súlade s prevádzkovým poriadkom školy, ktorý odsúhlasil regionálny úrad verejného zdravotníctva, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Riaditeľka školy požiada rodičov o spoluprácu, tzn. aby tiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich deti.

7. Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia priebežným sledovaní charakteristických prejavov možného výskytu vši u ďalších deti, pričom v rámci denného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie vlasovú časť hlavy.

8. Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že ochorenie bolo zlikvidovane a dieťa je zdravé.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia deti

zodpovedajú tak pedagogickí ako aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu deti

pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní deti a v prípade dôvodného

podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, pripadne s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych veci, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému spôsobu života, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre života zdravie.

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy

Zakomponovať do plánov každej triedy.

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie prostredníctvom rôznych

aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali

svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli školy zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť

možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Učiteľky budú študovať literatúru a ostatne materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy

bezodkladne informovať riaditeľku školy, ktorá vykoná okamžite opatrenia.

H. Ochrana spoločného a osobného majetku

Ochrana spoločného majetku

Vchody do materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od hospodárskeho pavilónu má riaditeľka, hospodárka, školnícka, službukonajúca prevádzková pracovníčka, prípadne zamestnanec, ktorý to potvrdil písomne. Ostatné kľúče sú v uzamykateľnej skrinke. Od vonkajších vstupných vchodov majú kľúče aj ostatní zamestnanci, ktorí podpísali hmotnú zodpovednosť. Vedúca školskej jedálne a kuchárky majú samostatný vchod.

V priebehu prevádzky za uzamykanie jednotlivých vchodov zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne.

V budove školy je bez zamestnanca školy zakázaný pohyb cudzej osoby.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne. Službukonajúci zamestnanec pri odchode z pracoviska skontroluje uzatvorenie okien a dverí.

Ochrana osobného majetku

Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto /šatňa, skriňa/. Zamestnanci nenosia väčšiu sumu peňazí, resp. drahé predmety.

Kľúče od uvedených miestností majú zamestnanci pri sebe, alebo ukryté. V prípade potreby väčšiu sumu peňazí si zamestnanci počas pracovnej doby môžu uložiť do trezoru u riaditeľky školy. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov.

V prípade nedodržania týchto opatrení zamestnanec preberá plnú zodpovednosť za prípadnú stratu.

I. Základné práva a povinnosti zamestnancov

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov (§ č.81, č.82 ZP, Pracovný poriadok), ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených a taktiež zo zákona č.138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

Okrem práva a povinnosti uvedených v Pracovnom poriadku zamestnancov školy je zamestnanec povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy a po oboznámení aj pre zákonných zástupcov.

Zamestnanci sú povinní:

 1. Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.
 2. Plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.
 3. Plne využívať pracovný čas a prostriedky na vykonávanie zverených prác.
 4. Kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy.
 5. Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou.
 6. Strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím.
 7. Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie.
 8. Neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky.
 9. Opustiť pracovisko počas pracovnej doby je možné len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou priepustkou a maximálne na 3 hod. Na dlhšiu dobu je potrebné žiadať celodenné ošetrenie.
 10. Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase vedenia školy.
 11. Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok.
 12. Dodržiavať právne predpisy.

Podľa zákona č.138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 4 je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný:

1.Chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,

2. Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s ktorými prišiel do styku,

3. Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,

4. Zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,

5. Správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

6. Podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,

7. Usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a poslucháča,

8. Podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia

9. Udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,

10. Absolvovať aktualizačné vzdelávanie,

11. Vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

12. Poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

13. Pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania.

§ 5 Etický kódex

1. Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

2.Etický kódex vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. 3.Zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.

Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na:

1.Zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb,

2.Ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb,

3. Ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,

4. Účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,

5.Predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,

6. Výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,

7. Profesijný rozvoj,

8. Objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.

Povinnosti pedagogických zamestnancov:

1. Zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ

2. Dodržiavať osnovy a program výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle POP MŠ SR

3. Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo

v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov.

4. Tematické plány vypracovať najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

5. Zodpovedne a pravidelne zapisovať triednu agendu.

6. Dbať na bezpečnosť detí.

7. Dodržiavať režim dňa, najmä dĺžku pobytu vonku a odpočinok.

8. Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, nenechávať deti bez dozoru /ani počas

spánku/.

9. V záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.

10. Svojím osobným životom, konaním a vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy

detí.

Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

1. Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.

2. Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť,

alebo zdravie pri práci.

3. Dodržiavať zákaz fajčenia.

4. Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

5. Zverené stroje, nástroje, náradie, UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote.

6. Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazov.

7. Zúčastňovať sa pravidelne na preventívnych lekárskych prehliadkach

8. Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené.

9. Šetriť vodou a elektrickou energiou.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu:

1. Zamestnanec zodpovedá organizácii za škodu, ktorú spôsobil porušením povinností pri plnení

pracovných úloh.

2. Za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov, OOPP a iných

predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie.

Pracovný čas zamestnancov MŠ je od 06:30 do 16:30 hod.

Začiatok a koniec pracovného času sú zamestnanci povinní zaznamenávať v knihe dochádzky chronologicky. Na pracovisko nastupovať včas podľa harmonogramu práce. Opustenie pracoviska počas pracovnej doby zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadeného. .

Rozvrhnutie pracovného času nepedagogických zamestnancov dopĺňa harmonogram práce.

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy, Zákonníka práce, Prevádzkového poriadku školy.

Tento školský poriadok školy ruší školský poriadok zo dňa: 30.08.2019

Tento školský poriadok školy nadobúda platnosť odo dňa: 31.08.2020

V Košiciach: 31.08.2020 Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

I.) Harmonogram práce riaditeľky školy

Pracovný čas

Párny týždeň

Pracovný čas

Nepárny týždeň


07.00- 13.00

10.00- 16.00


07.10- 10.00

Priama práca s deťmi

10.00 - 16.00

Konzultácia a poradenstvo pre rodičov

Riadiaca práca


10.00 - 16.00

Riadiaca práca

Konzultácia

pre rodičov

12.50 - 15.40

Priama práca

s deťmi


J. ) PRACOVNÁ DOBA ZAMESTNANCOV

Riaditeľka MŠ: od 07.00 - 13.00 hod.

od 10.00 - 16.00 hod.

priama činnosť s deťmi: od 07.10 do 10.00 hod.

od 12.50 do 15.40 hod.

úradné hodiny : od 10.30 do 12.30 hod.

Učiteľky: od 06.30 - 12,10 hod.

od 10.50 - 16,30 hod.

Poznámka: Pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole najmenej 10 minút pred začiatkom plnenia priamej vyučovacej činnosti, alebo priamej výchovnej činnosti. Opustiť pracovisko môže najskôr 10 minút po skončení priamej vyučovacej činnosti, alebo priamej výchovnej činnosti (Zákon NR SR 317/2009 Z.z., článok 17, bod 5.).

Hospodárka: od 07.00 do 15.00 hod. /pondelok - streda - piatok, utorok - štvrtok/

Nepedagogickí od 06.30 - 14.30 hod.

zamestnanci : od 08.30 - 16.30 hod.

/od 12.00 do 12.30 hod. prestávka na obed a oddych/

Zamestnanci ŠJ: od 07.00 - 15.00 hod.

/od 12.30 do 13.00 hod. prestávka na obed a oddych/

Vedúca ŠJ : od 07.00 - 15.00 hod.

/každý 2. týždeň striedavo: dopoludnia a popoludní s MŠ - Húskova

Týždenné úväzky zamestnancov:

Priama činnosť s deťmi:

Riaditeľka 14 hodín

Učiteľka 28 hodín

Nepedagogickí zamestnanci 37,5 hodín

K.) PRACOVNÝ ČAS ZAMESTNANCOV

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Denný pracovný čas

1. Mgr. Henrieta Chynoradská riaditeľka od 07.00 do 13.00 hod

od 10.00 do 16.00 hod.

2. Magdaléna Sopková učiteľka -zástupkyňa od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

3. Tatiana Kohútová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

4. Valéria Bittnerová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

5. Bc. Simona Kotrlec učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

6. Valéria Gebeová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

7. Martina Kačmárová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

8. Ľudmila Kuštyková učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

9. Jana Pástorová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

10. Valéria Vrábľová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

11. Pavla Vargovčíková učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

12. Mgr. Monika Kolárová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

13. Patrícia Kudelásová učiteľka od 06.30 do 12.10 hod.

od 10.50 do 16.30 hod.

14. Marta Rubyová hospodárka od 07.00 do 15.00 hod.

/ pondelok - streda - piatok /

/ utorok - štvrtok/

od 12.00 do 12.30 h- obed. prest.

15. Jana Mertlová upratovačka od 06.30 do 14.30 hod

od 08.30.do 16.30 hod.

od 12.00 do 12.30 h- obed .prest.

16. Eva Legezová upratovačka od 06.30 do 14.30 hod

od 08.30.do 16.30 hod.

od 12.00 do 12.30 h- obed. prest.

17. Marcela Matisová upratovačka od 06.30 do 14.30 hod

od 08.30.do 16.30 hod.

od 12.00 do 12.30 h- obed. prest.

18. Zuzana Taščicová upratovačka od 06.30 do 14.30 hod

od 08.30.do 16.30 hod.

od 12.00 do 12.30 h- obed. prest

19. Daniela Dzuriková vedúca ŠJ od 07.00 do 15.00 hod.

od 11.30 do 12.00 h-obed.prest.

/striedanie - každý 2 deň MŠ - Húskova/

20. Mária Ďaková hlavná kuchárka od 07.00 do 15.00 hod.

od 13.00 do 13.30 h - obed prest.

21. Marianna Bradová pracovníčka od 07.00 do 15.00 hod.

v prevádzke -ŠJ od 13.00 do 13.30 h - obed. prest.

22. Renáta Mitrová pracovníčka od 07.00 do 13.30 hod.

v prevádzke -ŠJ od 13.00 do 13.30 h- obed. pre

Školský poriadok školy bol prejednaný a riaditeľkou školy boli oboznámení všetci zamestnanci materskej školy a školskej jedálne na prevádzkovej porade dňa: 31.08.2020

Svojím podpisom sa zaväzujú riadiť uvedenými pokynmi:

1. Mgr. Chynoradská Henrieta ....................................................

2. Sopková Magdaléna ....................................................

3. Kohútová Tatiana ....................................................

4. Bittnerová Valéria ....................................................

5. Bc. Simona Kotrlec ....................................................

6. Gebeová Valéria ....................................................

7. Kačmárová Martina ....................................................

8. Kuštyková Ľudmila ....................................................

9. Pástorová Jana ....................................................

10. Vrábľová Valéria ...................................................

11. Vargovčíková Pavla ....................................................

12. Mgr. Kolárová Monika ....................................................

13. Kudelásová Patrícia ...................................................

14. Mertlová Janka ....................................................

15. Legezová Eva ...................................................

16. Matisová Marcela ....................................................

17. Dzuriková Daniela ....................................................

18. Ďaková Mária ....................................................

19. Bradová Marianna ....................................................

20. Mitrová Renáta ....................................................

21. Rubyová Marta ....................................................

22. Taščicová Zuzana ....................................................

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

Interná smernica č.1

Riaditeľka materskej školy Čordákova 17, Košice vydáva internú smernicu č.1. Táto smernica č.1 nadobúda účinnosť a platnosť dňom 1.9.2019.

 1. Platnosť smernice

Smernica platí pre všetkých zamestnancov materskej školy a primerane aj pre osoby zdržujúce sa s vedomím riaditeľky a vedenia školy v priestoroch a priľahlých častiach materskej školy.

 1. Predmet smernice
 1. Zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov v priestoroch materskej školy.
 • riaditeľka materskej školy vydáva zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov v priestoroch materskej školy počas pracovnej doby zamestnancov,
 • zakazuje akékoľvek oslavy alkoholom a ponúkanie alkoholickými nápojmi počas plnenia si povinnosti všetkých zamestnancov.

Povinnosti zamestnancov:

 • nepožívať alkoholické a nezneužívať omamné prostriedky na pracovisku v pracovnom čase,
 • nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
 • podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ na podnet priameho podriadeného, aby zistili či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu a iných omamných prostriedkov,
 • porušenie týchto povinností sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny.

B. Zákaz fajčenia v celom areáli materskej školy:

 • riaditeľka materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 337 / 2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7 ods. 1 písm. c, vzdáva prísny zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch materskej školy, ako aj v celom areáli MŠ,
 • všetkým zamestnancom materskej školy sa v zmysle tohto zákona zakazuje fajčiť v priestoroch a v celom areáli materskej školy ako aj v blízkom okolí MŠ počas pracovnej doby.

Povinnosti zamestnancov:

 • dodržiavať znenie citovaného zákona v plnej miere,
 • porušenie týchto povinností sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny.
 1. Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica je súčasťou školského poriadku a zároveň bude umiestnená na viditeľnom mieste na pracovisku.

2. Dodržiavaním tejto smernice poverujem všetkých zamestnancov materskej školy.

3. Oboznamovať zamestnancov školy s predmetom smernice 1x za rok a opätovne so zamestnancom, ktorý poruší ustanovenia tejto smernice.

4. Nerešpektovanie tejto smernice bude považované za porušenie pracovnej disciplíny a riešené priamym nadriadeným, pri následnom porušovaní bude tento stav riešený so zamestnávateľom.

5. Kontrolou plnenia tejto smernice poverujem zástupkyňu riaditeľky materskej školy