Program čarovný strom

"Čarovný strom"

Obsah

 1. Základné identifikačné údaje o škole (názov školy, názov vzdelávacieho programu, stupeň vzdelania, dĺžka štúdia, forma výchovy a vzdelávania, vyučovací jazyk)
 2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
 3. Vlastné zameranie školy
 4. Učebné osnovy a východiská plánovania
 5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
 6. Personálne zabezpečenie
 7. Materiálno - technické a priestorové podmienky
 8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
 11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
 1. Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Materská škola, Čordákova 17, 040 23 Košice

Názov ŠkVP: Čarovný strom

Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie

Dĺžka dochádzky: 1 až 4 roky

Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná

Vyučovací jazyk: Slovenský

 1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu:

 • Dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ na školské vzdelávanie a život v spoločnosti
 • Rozvíjať komunikačné kompetencie deti vo všetkých jazykových rovinách, využívať špecifický rozvojový potenciál písanej reči
 • Poskytovať základy matematických a informatických poznatkov a zručnosti, rozvíjať matematické a logické myslenie deti, chápať čísla, rozvíjať základy algoritmického myslenia.
 • Získavať poznatky, hodnoty a schopnosti na ochranu životného prostredia, chápať a hodnotiť súvislosti medzi dieťaťom a životným prostredím v jeho okolí.
 • Formovať a rozvíjať osobnosť, pozitívne hodnotové orientácie, sebarealizáciu, sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaakceptáciu a vedieť sa orientovať v spoločenskom prostredí a medziľudských vzťahoch
 • Vytvárať dostatočný priestor z dostatočným materiálnym zabezpečením, aby každé dieťa malo možnosť praktický rozvíjať zručnosti, grafomotorické predispozície, zvládalo sebaobslužné činnosti a úkony bežného dňa pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote
 • Dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých činností s materiálmi a nástrojmi vyjadrovali svoju fantáziu, získavali základné zručnosti a návyky, poznávali a vytvárali si vzťah ku kultúre.
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť s cieľom podporovať zdravie, chápať význam pohybu pre zdravie a zdravý životný štýl, vhodnými zdravotnými cvičeniami zlepšovať zdravotný stav deti a dosiahnuť pocit osobnej spokojnosti.
 • Uspokojovať a rozvíjať potreby, záujmy, sklony, individuálne predpoklady, schopnosti v príťažlivej činnosti podľa vlastného výberu a voľby, rozvíjať asertívne správanie a vôľové vlastnosti detí. prostredníctvom pohybových aktivít a činností
 • Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody, triediť odpad a poznať jeho opätovné využitie, chápať potrebu ochrany životného prostredia
 • Posilňovať úctu k starším vo svojej rodine aj v širšom okolí
 1. Vlastné zameranie školy

ZDRAVIE A POHYB

Hlavným cieľom je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím prostredníctvom telesných cvičení, viesť deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. Pravidelným pohybom a pohybovými aktivitami zvyšovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a znižovať chorobnosť detí. Dieťa musí byť k pohybovej aktivite správne motivované prostredníctvom vhodného a dostatočného materiálneho zabezpečenia. K pohybovej aktivite je potrebné využívať náradie a náčinie, ktoré dieťa privedie nenásilnou formou k pravidelnému pohybu bez pocitu únavy alebo vyčerpania.

Tieto ciele plníme pravidelnými zdravotnými cvičeniami a rôznymi aktivitami, ktoré umožňujú plniť naše stanovené ciele.

Medzi ne patria:

 • environmentálno-turistické vychádzky v každom ročnom období,
 • zimná a letná olympiáda,
 • sezónne aktivity,
 • predplavecký výcvik,
 • šarkaniáda,
 • športová súťaž 3,2,1-Štart,
 • dopravné ihrisko - kolobežky, bicykle,
 • krúžková činnosť - tanečná a pohybová výchova,
 • Evička nám ochorela - projekt
 • využívanie pohybových hier pri akýchkoľvek organizovaných akciách a aktivitách.

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. Dôležité je rozvíjať u deti návyky súvisiace s ochranou svojho zdravia a návyky dodržiavania bezpečnosti pri manipulácií s náradím a náčiním, dodržiavať pravidlá na ochranu zdravia pri pohybových aktivitách. Všetky pohybové aktivitu môžu deti vykonávať aj na školskom dvore, ktorý je vybavený preliezkami, hojdačkami, skĺznicami a dostatkom telovýchovného náčinia a náradia.

MÁME RADI PRÍRODU

Súčasťou rozvíjania prírodovednej gramotnosti je rozvoj spôsobilosti prostredníctvom ktorých sa dieťa dokáže zorientovať v nových poznávacích situáciách, Priamym pozorovaním deti získavajú skúsenosti a vytvárajú si poznanie o fungovaní sveta. Naším cieľom je vytvárať nové vzory správania sa vo vzťahu k životnému prostrediu, získavať poznatky, hodnoty a schopnosti pre ochranu životného prostredia, vytvárať a podporovať vedomie starostlivosti o prírodu. Tieto ciele uskutočňujeme v rovine vo vzťahu: k sebe - sebaúcta, sebadôvera, sebauvedomenie,

k iným ľuďom - úcta, dôvera,k životnému prostrediu - chrániť, používať a podporovať životné prostredie.

Dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych osobitostí oboznamuje sa s podstatou ekologických zákonitosti, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Poznatky deti získavajú na základe vlastných praktických činnosti a skúsenosti:

 • separovanie odpadu - zber papiera, vrchnákov z PET fliaš, viečka zo Sabi
 • v spolupráci s KOSIT- om poznatky o likvidácií odpadu,
 • Ježko Separko - projekt,
 • Strom - projekt
 • Deň jablka - ovocné stromy,
 • vychádzky do prírody - zmeny v prírode počas jednotlivých ročných období,
 • škola v prírode,
 • fašiangový karneval - eko masky,
 • motýlia záhrada - pozorovanie vývoja od larvy po motýľa,
 • tvorivé dielne - odpadový a prírodný materiál,
 • zber plodov v lese - výstavka,
 • ochrana vtáctva v zime - búdky, kŕmenie,
 • digitálne edukačné programy.

Prírodné prostredie je najlepším a najvhodnejším miestom učenia sa, získavania skúsenosti, chápania súvislosti, tvorivého riešenia problémov, rozvoja emocionality, vytvárania hodnotového systému, citového prežívania, odbúravania stresu. Je to miesto, ktorému sa oplatí venovať pozornosť.

 1. Učebné osnovy a východiská plánovania

Školský vzdelávací program Čarovný strom obsahuje učebné a výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Sú rozdelené do mesačných tematických celkov. Jednotlivé výkonové štandardy sú rozdelené do týždňových tém pre prehľadnejšie plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti a dosahovanie cieľov.

Nakoľko je rozsah a náročnosť niektorých cieľov veľká, v priebehu školského roka sa niekoľkokrát opakujú. Týždenné učebné celky navzájom súvisia, prelínajú sa a dopĺňajú.

 1. Východiská plánovania

V triede sa pri týždennom plánovaní striedajú obidve učiteľky. Vychádzajú z učebných osnov školy. Zdravotné cvičenia sa vykonávajú pravidelne, každodenne pred podávaním stravy. Učiteľky sa riadia naplánovanými a číslom označenými zdravotnými cvičeniami. Plánovanie počas školských prázdnin sa uskutočňuje na plánovacích hárkoch zhodných pre všetky triedy.

Vyberajú sa zväčša opakovacie a upevňovacie úlohy. Dôraz sa kladie na hry a záujmy detí v súlade s aktuálnym počasím.

V úvode plánovania sú výkonové štandardy, ktoré sa plnia v priebehu celého školského roku vo všetkých organizačných formách dňa. Do tematických plánov sa zaznamenáva -HaČPVD a ZC/číslo, vzdelávacia oblasť, výkonový štandard, obsahový štandard -výchovno-vzdelávací cieľ a vzdelávacie aktivity /VA/, ktorými dosahuje daný cieľ, pobyt vonku, HaČPVD - opakovacie, upevňovacie aktivity, dátum a podpis učiteľky.

Štandardy, ktoré sa plnia priebežne

Jazyk a komunikácia

 1. Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi i dospelými.
 2. Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosťprejavu prispôsobuje situácii.
 3. Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
 4. Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.
 5. Rozumie spisovnej podobe jazyka.
 6. Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché príklady.
 7. Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) a prozaickými žánrami.
 8. Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ.
 9. Používa knihu správnym spôsobom.
 10. Identifikuje niektoré písmená abecedy.
 11. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí odpodložky je primeraná.
 12. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

Človek a spoločnosť

 1. Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.
 2. Vie, koľko má rokov.
 3. Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek v triede.
 4. Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami -deťmi i dospelými.
 5. Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácií.
 6. Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.
 7. Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
 8. Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.
 9. Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
 10. Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
 11. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
 12. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií - pozitívne i negatívne.
 13. Opíše aktuálne emócie.
 14. V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).
 15. Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
 16. Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.
 17. Poskytne iným pomoc.
 18. Obdarí druhých.
 19. Podelí sa o veci.
 20. Ocení dobré skutky.
 21. Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
 22. Nenásilne rieši konflikt.
 23. Odmieta nevhodné správanie.
 24. Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.

Zdravie a pohyb

 1. Má správne držanie tela v stoji a v sede.
 2. Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera,umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).
 3. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
 4. Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
 5. Udržiava poriadok vo svojom okolí.
 6. Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

Legenda:

DVŠ - Denné výkonové štandardy

JK - Jazyk a komunikácia

MI - Matematika a práca s informáciami

ČP - Človek a príroda

ČS - Človek a spoločnosť

ČSP - Človek a svet práce

UK-HV - Umenie a kultúra - hudobná výchova

UK-VV - Umenie a kultúra - výtvarná výchova

ZP - Zdravie a pohyb

Učebné osnovy - obsahové celky

mesiac

Obsahové celky

témy


September

Moja škôlka

Už sme zase v škôlke


A opäť odlietajú


Cestička do škôlky


Vitamíny zo záhradky


Október

Jeseň klope na dvere

Plody jesene


Nechceme byť chorí


Moji starí rodičia - úcta k starším


Farby jesene


November

Čarovná jeseň

Týždeň jablka


Vetrík nezbedník - znaky jesene


Zvieratká si robia zásoby


Dopravné prostriedky


Predmety okolo nás


December

Tešíme sa na Vianoce

Možno príde Mikuláš


Vianoce sú za dverami


Vianoce v našej rodine


Január

Pani Zima kraľuje

Snehová vločka rozpráva


Športujeme v zime - zimné športy


Ako sa v zime obliekame


Vtáčiky a zvieratká v zime


Február

Svet okolo nás

Karneval


Deň a noc


Staráme sa o svoje zdravie


Profesie -načo nám to slúži


Marec

Z rozprávky do rozprávky

Kniha moja kamarátka


Z rozprávky do rozprávky


Prví poslovia jari


Deň vody - kolobeh


Apríl

Vítame jar

Zvieratká a ich mláďatá


Veľká noc prichádza


Les a jeho tajomstvá - Deň Zeme


Pozor horí


Od semienka po rastlinku


Máj

Moja vlasť - moja rodina

Mesto, v ktorom žijem


Mamička ľúbim Ťa


Kvety


Kto sa skrýva v tráve - hmyz


Jún

Je tu leto

Týždeň detských hier


Výlet do ZOO


Chytal bocian žabku


Cestujeme na prázdniny


Mesiac: SEPTEMBER

Obsahový celok: Moja škôlka

Týždenné témy: 1. Už sme zase v škôlke

2. A opäť odlietajú

3. Cestička do škôlky

4. Vitamíny zo záhradky

Charakteristika obsahového celku:

Je to obdobie poznávania všetkého nového -adaptácia dieťaťa na nové prostredie, zoznamovanie sa s novými kamarátmi, s učiteľkami, zamestnancami MŠ, s novým prostredím školy a triedy, s režimom MŠ, novými hračkami, triednymi pravidlami, spoločenskými hodnotami. Je to obdobie snahy o vzájomné spolužitie, ktorému je prispôsobené všetko dianie v MŠ. Nastáva prvé odlúčenie od rodiny, dieťa je oveľa citlivejšie, vyžaduje si vľúdny, milý prístup. Je to doba motivačných cvičení, nových básničiek, riekaniek, nových hier s novými kamarátmi, s novými aj svojimi hračkami. Pozorovať budú správanie a prípravu vtákov na ich odlet. Začína obdobie zberu ovocia a zeleniny - deti sa s nimi zoznamujú, pomenúvajú a rozlišujú rôzne druhy. Oboznámia sa s významom vitamínov pre naše zdravie. Oboznamovať sa budú aj s poznávaním cesty do MŠ, bezpečnosťou cestnej premávky a dodržiavaním cestných pravidiel.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK- Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktivnými a skutočnými príbehmi zo života,

JK- Formuluje gramatický správne jednoduché rozvité vety a súvetia,

JK - Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať/dedukovať/ obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.,

JK -Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh,

JK- Rozčlení zvolené slová na slabiky,

MI - Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou,

MI - Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy z jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje,

MI- V skupine útvarov identifikuje /aj hmatom/ kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník,

MI - V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom,

MI - Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok /podľa možnosti konkrétnej materskej školy/, ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti /po štvorčekoch aj po vrcholoch/, vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pritom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činnosti. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty,

MI - V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom,

ČP -Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia,

ČP -Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov /pohyb, odlet, dýchanie, starnutie a pod./,

ČP - Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie,

ČP - Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb,

ČP - Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny,

ČS - Opíše režim dňa,

ČS - Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy,

ČS - Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov,

ČS - Uvedie adresu svojho bydliska,

ČS -Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov,

ČSP - Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných výrobkov,

ČSP - Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií /napr. učiteľ, upratovačka, kuchárka, lekár, šofér, policajt/

UK-HV - Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte,

UK-HV - Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky,

UK-VV - Kreslí postavu,

UK-VV - Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju,

ZP - Ovláda správnu techniku chôdze a behu,

ZP - Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.,

ZP - Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy,

ZP - Dodržiava pravidlá v pohybových hrách,

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia

Vyrábame loptičku z výtvarného materiálu

Edukačné hry - Na poštára, Na remeselníkov, Kto s čím pracuje, Čarovné vrecúško

Hra - Stratilo sa dievčatko

Modelovanie, kreslenie, manipulačné hry

Hudobno-pohybové hry - Na gazdinky, Mestečko Poriadkovo

Pracovné činnosti s odpadovým materiálom /tanierik, hrnček, ovocie, zelenina/ vystrihovanie, trhanie

Spievanie, rytmizovanie, počúvanie piesní a hudby

Konštruktívne a grafické činnosti

Individuálne rozhovory

Triedenie tvarov

Dramatizácia, Nácvik básne - Spadla hruška

Prosociálne hry

Pozorovanie okolia, orientácia

Manipulácia s predmetmi - makety vtákov

Nácvik pohybovej hry: Malí a veľkí vtáci - reakcia na slovný a zrakový pokyn

Modelovanie vtáčikov, kreslenie a grafické cvičenia

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, názorovo-demonštratívne, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu, aktivizujúce metódy,

Učebné zdroje:

Edukačné hry, kniha -Varila myšička, Našim deťom, odborná literatúra - PHaR

Evička nám ochorela - projekt

Strom - projekt

Obrázkový materiál, výtvarný a odpadový materiál, konštruktívny materiál, hračky, hudobné nástroje, plošné geometrické tvary, pracovné záhradné náradie, telovýchovné náradie a náčinie, IT, PC, Bee-bot včela, Elektronická kniha, CD a DVD prehrávač, tvoridlá do piesku,

UP aktuálne

Mesiac: OKTÓBER

Obsahový celok: Jeseň klope na dvere

Týždenné témy: 1. Plody jesene

2. Nechceme byť chorí

3. Moji starí rodičia - úcta k starším

4. Farby jesene

Charakteristika obsahového celku:

Deti budú postupne sledovať zmeny v prírode, na vychádzkach budú zbierať plody jesene. Budú vytvárať rôzne práce z listov a plodov. Uskutočníme environmentálnu vychádzku do blízkeho okolia - hry v prírode, športovanie, dýchame čerstvý vzduch. Zameriame sa na výchovu k zdravému životnému štýlu, k starostlivosti o svoje zdravie.

Je to mesiac úcty k starším, kde sa budeme venovať blízkemu vzťahu k starým rodičom, podporovať budeme pevné rodinné putá.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK - Formuluje gramatický správne jednoduché rozvité vety a súvetia,

JK - Dokáže vysvetliť prenesený /symbolický/ význam jednoduchých slovných spojení,

JK- Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná /napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i./

JK - Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať /dedukovať/ obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.

JK-Rozumie spisovnej podobe jazyka,

JK - Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov /horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička/,

MI - Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru /dĺžka, výška, šírka, hrúbka/. Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien /dlhší, kratší, širší, nižší, užší.../

MI - Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu /v skutočnosti, aj na obrázku/ odhadom

a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky /krok, dlaň, pomocný predmet/. Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania /v obore do 10/,

MI - Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti /napr. farba, tvar, veľkosť, materiál

a pod./

MI - Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru,

MI - Urči (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení, hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).

MI - Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na /čom, kom/ v /čom, kom/, vpravo, vľavo, v rohu, v strede /miestnosti, obrázka.../ opíše polohu objektu, umiestni

predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto,

ČP - Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov,

ČP - Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu,

ČP - Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania /svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/,

ČP - Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách

ČS - Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine,

ČS - Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov,

ČSP - Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti,

ČSP - Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných výrobkov,

ČSP - Požíva predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či v záhrade,

UK-HV - Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky,

UK-HV - Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby,

UK-HV - Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam,

UK-VV - Vystrihuje časti obrázkov,

UK-VV - Pomenuje základné a zmiešané farby,

UK-VV - Hravo experimentuje s farbami,

ZP - Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia, preliezania,

ZP - Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, sed, drep, kľak, ľah,

ZP - Rytmický správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod,/krok prísunný vpred, vzad, vbok/

ZP - Zvládne turistickú prechádzku,

ZP - Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia /napr. nekýcham na druhého/ a vzniku zubného kazu/ čistím si zuby,

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia, cvičenia v prúde, chôdza po lavičke, výskok ku predmetu

Mozaika - strihanie, trhanie, lepenie - lesné plody

Edukačné hry - Na obchod, Na lekára, Na kuchárov

Evička nám ochorela - potreba umývania ovocia

Návšteva stomatológa - starostlivosť o dentálnu hygienu, odbúravanie strachu z ošetrenia

Grafické cvičenia - gaštan, čiary - vreckovka

Strihanie a lepenie - vláčik zdravia, zdravý tanier, výtvarné dotváranie /gaštany, listy hríby, strom, šušky, žalude/

Hudobno-pohybové hry - Zajko, Ako cvičia repy

Pracovné a výtvarné činnosti: odtlačky, maľovanie, modelovanie, vystrihovanie

Spievanie, rytmizovanie a inštrumentácia

Konštruktívne činnosti

Využívanie eko - hier, pozorovanie prírody

Hry podporujúce tvorivosť a fantáziu

Environmentálna vychádzka do prírody

Práca s umelecko náučnou literatúrou - Encyklopédie

Triedenie - zdravé potraviny

Počúvanie rozprávok: Čudná torta

Olympiáda - kto cvičí je zdravý

Pozorovanie okolia, orientácia

Počúvanie piesní a hudby - ujo Ľubo "Slnko za hory"

Rozvíjanie matematických predstáv manipuláciou

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, názorovo-demonštratívne, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu, aktivizujúce, grafickej a výtvarnej činnosti, pozorovania, aktivizujúce metódy

Učebné zdroje:

Knihy - Rozprávky a obrázky, Edukačné hry, Naším deťom, O psíčkovi a mačičke, Čudná torta, PHaR, Encyklopédie, metodický list Evička ochorela, pracovný list- Cesty a labyrinty

Makety plodov, materiál - obrazový, odpadový, výtvarný, pracovný, technický, prírodný

Puzzle, CD- Dopravná výchova, vesty na dopravnú výchovu

Telovýchovné náradie a náčinie, Detské rytmické nástroje, čiapky na dramatizáciu

Plošné farebné a geometrické tvary, UP k témam a ročnému obdobiu

Mesiac: NOVEMBER

Obsahový celok: Čarovná jeseň

Týždenné témy: 1. Týždeň jablka

2. Vetrík nezbedník - znaky jesene

3. Zvieratká si robia zásoby

4. Dopravné prostriedky

5. Predmety okolo nás

Charakteristika obsahového celku:

Je to obdobie zmien v prírode v súvislosti s meniacim sa počasím a dĺžkou dňa. Deti zbierajú plody jesene a tvoria z nich rôzne výtvory. Ovocie a zelenina sa uskladňuje na zimu - zimné zásoby vitamínov. Farebnosť prírody zachytávajú vo svojich kresbách, výtvarných činnostiach, nalepovaní, vystrihovaní, podieľajú sa na výzdobe a estetizácii prostredia MŠ aj triedy. Podieľajú sa na spoločnom hrabaní lístia, zametaní - manipulujú s jednoduchým záhradným náradím. Zhotovujú šarkanov, ktorých spoločne púšťajú. Je to obdobie prípravy zvierat a celej prírody na zimu a zimný spánok.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK - Vlastnými slovami vysvetli význam slov, ktoré pozná /napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i./,

JK - Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia, /vertikálne línie, horizontálne línie,

krivky, slučky/,

JK - Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok,

JK - Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúci pohyb dlane a prstov /horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička/,

JK - Vyslovuje správne, zreteľne a plynulé všetky hlásky a hláskové skupiny,

JK - Identifikuje niektoré písmená abecedy,

MI - Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci /v bludisku, na jednoduchej mape/,

MI - V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10,

MI - Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.,

MI -V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za,

MI - Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov,

MI - Rozhodne o pravdivosti /áno, nie, platí, neplatí/ jednoduchých tvrdení,

ČP -Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše,

ČP -Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše /napr. rozlišuje lesnú zver, domáce zvieratá, vodné

živočíchy atď./

ČP - Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu,

ČP - Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania /svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/,

ČP - Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí,

ČS - Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy,

ČS -Pozná ročné obdobie, prípadne aj mesiac svojho narodenia,

ČS -Orientuje sa na elementárnej úrovni, časových vzťahov dňa, týždňa, mesiaca a roka,

ČS - Odmieta kontakt s neznámymi osobami,

ČS -Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou,

ČS - Pozná význam vybraných dopravných značiek,

ČSP - Vymenúva rôzne prírodné materiály /napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna

a pod./,

ČSP -Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi,

UK-HV - Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám,

UK-HV - Spieva piesne a riekanky,

UK-VV - Spája časti obrázkov lepením,

UK-VV -Dotvára tvary kresbou /maľbou / a pomenuje výsledok,

UK-VV - Ovláda základy miešania farieb,

UK-VV - Farbami vyjadruje pocity,

ZP - Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.,

ZP - Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi,

ZP- Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie, preskakovanie,

ZP - Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,

ZP - Rytmický správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod, /krok poskočný /

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia

Telovýchovné činnosti a cvičenia - hádzanie vo dvojiciach

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Práca s počítačom

Hry konštruktívne, tvorivé námetové a manipulačné, hry s autami, na dopravu, v dopravných prostriedkoch

Hudobno-pohybové hry, hry na školskom dvore

Vytváranie základov pre prácu s informáciami - práca s detskou encyklopédiou

Výtvarné, grafické a pracovné činnosti

Kreslenie, maľovanie, obkresľovanie, vystrihovanie, nalepovanie - listy, stromy, plody, zvieratká z časopisov, ilustrácie k rozprávke

Činnosti podporujúce tvorivosť, predstavivosť a fantáziu - hry s farbami, zapúšťanie

Lepenie a dotváranie prírodného materiálu- hry na tému príroda

Pracovné a výtvarné činnosti - šarkan, dažďové kvapky, vietor, dáždniky...

Spievanie a počúvanie hudby- pomenovať niektoré stromy a ich plody/žaluď, gaštan/

Počúvanie rozprávky - Dážď - hrdina, Slnko, vietor a mráz

Dramatizácia rozprávky: Domček

Počúvanie a spev piesne - "Zvieratká v lese"- rytmizácia, počúvanie a rozlišovanie zvukov - zvierat z CD

Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana

Kalendár počasia

Pozorovanie prírody, zber prírodnín na vychádzkach, výstavka jesenných plodov

Aktívna pomoc detí pri hrabaní lístia a úprave školského dvora

Rozvíjanie reči, slovnej zásoby, jazykové a artikulačné cvičenia - riekanky, vyčítanky, analyticko - syntetické cvičenia so slovami

Rozvíjanie matematických predstáv pri manipuláciií s predmetmi

Hry s pexesom, skladanie puzzle

Edukačná hra - Farebné autá

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, fixačné, postupnosti, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu,aktivizujúce metódy,

Učebné zdroje:

Edukačnými hrami poznávame svet, Našim deťom, Rozprávky a obrázky, PHaR, Encyklopédie

Detské časopisy Vrabček a Včielka, obrázkové pexeso, puzzle

Obrázkový materiál, výtvarný, prírodný a odpadový materiál, PL,

Detské záhradné náradie, detské rytmické nástroje, CD prehrávač, IT, telovýchovné náčinie- stuha

Plošné farebné geometrické tvary, magnetická skladačka

Čiapky na dramatizáciu - aplikácie zvierat

UP - dopravná výchova a iné

Dramatizácia rozprávky Jabĺčko

Prosociálne aktivity: Tebe dám jabĺčko, pomoc, spolupráca

Mesiac: DECEMBER

Obsahový celok: Tešíme sa na Vianoce

Týždenné témy: 1. Možno príde Mikuláš

2. Vianoce sú za dverami

3. Vianoce v našej rodine

Charakteristika obsahového celku:

Začiatok tohto obsahového celku je v znamení očakávania Mikuláša a čerta. Deti sa svedomito zoznamujú s novými básničkami a pesničkami, zhotovujú rôzne výrobky s mikulášskou tematikou. Nastáva zimné obdobie, keď sa deti tešia zo snehu a ľadu. Začína výzdoba mesta, ktorú deti pozorujú. Toto obdobie je stvorené k tomu, aby sme precítili atmosféru pohody v rodinnom kruhu, ktorú prinášajú Vianoce. Je to obdobie rozprávok, kolied, vyrábania rôznych ozdôb, perníkov a darčekov prepojených s ľudovými tradíciami a spoločných stretnutí na vianočných besiedkach.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK -Identifikuje niektoré písmená abecedy,,

JK - Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskove skupiny,

JK - Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu,

JK -Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať /dedukovať/ obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.,

MI - Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom,

MI -Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje,

MI - Vytvorí (nakresli) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov,

MI - Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti,

MI -Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému,

ČP - Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia,

ČP - Triedi prírodne reálie podľa rôznych identifikovaných znakov,

ČP - Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka,

ČS - Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel na ktorý slúžia /napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok

ČS -Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti,

ČS - Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok,

ČSP - Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade,

ČSP -Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov,

UK-HV - Využíva tanečne prvky v jednoduchých choreografiách,

UK-HV - Spieva piesne a riekanky,

UK-VV -Ovláda niekoľko technik maľovania,

UK-VV -Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty,

UK-VV - Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok,

ZP -Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečne kroky na hudobný sprievod,

ZP -Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, odrážanie, podávanie, preskakovanie atď.

ZP - Dodržiava pravidlá v pohybových hrách,

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia a zdravotné cvičenia

Tvorivé, námetové a manipulačné hry

Prezentácie na IT a PC

Pracovné a výtvarné činnosti - Mikuláš, čižmičky, vianočné ozdoby, darčeky

Rozhovory - možno príde Mikuláš, Vianoce u nás doma, príprava osláv Mikuláša

Počúvanie príbehov o Mikulášovi, nácvik básní, piesní, počúvanie piesní, spievanie, rytmizácia

Hudobno- pohybové hry, pohybové improvizácie na hudbu, tanec Snehových vločiek

Konštruktívne, námetové, tvorivé, grafické, manipulačné a dramatické hry

Výroba darčekov, školská oslava - Vianočná besiedka

Využívanie odpadového materiálu a prírodného - ikebana

Sezónne činnosti - sánkovanie, hry so snehom

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu, výtvarnej činnosti, tvorivosti, aktivizujúce metódy,

Učebné zdroje:

Vianočná kniha, Edukačnými hrami poznávame svet, Naším deťom, Jezuliatko, PHaR, detské časopisy Vrabček a Včielka,

Pracovný, výtvarný a odpadový materiál, stromček - ozdobný materiál, konštruktívny materiál,

Plošné farebné geometrické tvary, UP,

CD - Vianoce, Koledy, spoločenské hry: Domčeky, pexeso karty

Sezónne náčinie - sánky, kĺzaky,

Mesiac: JANUÁR

Obsahový celok: Pani zima kráľuje

Týždenné témy: 1. Snehová vločka rozpráva

2. Športujeme v zime - zimné športy

3. Ako sa v zime obliekame

4. Vtáčiky a zvieratká v zime

Charakteristika obsahového celku:

V tomto obsahovom celku sa deti zoznamujú s hlavnými znakmi zimného obdobia, pozorujú zmeny v prírode a zimné počasie. Vonku si užívajú zimné hry (sánkovanie, kĺzanie, stavanie snehuliakov, vyšľapávanie cestičiek). Deti robia pokusy so snehom a ľadom, a na ich základe pozorujú vlastnosti snehu, ľadu a vody. Zoznamujú sa s názvami oblečenia. Teplým oblečením predchádzajú chorobám z nachladnutia. Sú upozornené na nebezpečenstvo úrazov pri zimných hrách a aktivitách, zoznamujú sa so zimnými športmi. Z kníh a obrázkov, aj vlastným pozorovaním si osvojujú poznatky o živote zvierat v zime, poznávajú niektoré druhy vtákov, ktoré u nás zimujú a zoznamujú sa so starostlivosťou o nich v zimnom období (kŕmidla pre vtákov).

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK -Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno - pohybových činnostiach,

JK -Kresli grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky),

JK -Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskove skupiny,

JK - Rozumie spisovnej podobe jazyka,

MI - Pre dve skupiny urči, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10prvkov v skupine),

MI - Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.),

MI - Urči (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec,

MI - Pri usporiadaní 3 predmetov urči predmet s najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...),

MI - Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možnosti konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky,

ČP - Identifikuje niektoré životne prejavy živočíchov,

ČP -Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného

pozorovania a skúmania /svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/,

ČP - Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy,

ČP - Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách,

ČP - Odlišuje živé od neživých súčastí prírody,

ČP - Vymenuje ročné obdobia,

ČS - Vyjadruje pocity zo zážitku vypočutej rozprávky alebo príbehu - pozitívne i negatívne,

ČS -Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach,

ČS - Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra,

ČS - Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník,

ČSP -Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu,

ČSP - Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov,

UK-HV - Vyjadri charakter piesni a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,

UK-HV - Spieva piesne a riekanky,

UK-VV - Farbami vyjadruje pocity,

UK-VV -Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete,

UK-VV - Opíše obsah kresby,

ZP - Ovláda správnu techniku chôdze a behu,

ZP - Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečne kroky na hudobný sprievod,

ZP - Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka,

ZP - Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie,

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Pohybové a relaxačné cvičenia

Telovýchovné činnosti a cvičenia -imitácia športov, hod horným oblúkom -guľovačka

Tvorivé, konštruktívne, námetové - obliekame bábiky, manipulačné, spoločenské a dramatické hry

Krčenie papiera -výroba papierových gúľ, grafické cvičenia - snehová vločka, využitie grafického materiálu - krieda, tuš, modelovanie z plastelíny - vtáčik, kreslenie

Pokusy so snehom a ľadom - topenie, sezónne činnosti - sánkovanie, šmýkanie, hry so snehom

Prezeranie kníh so zimnou tematikou, počúvanie rozprávok, rozprávať príbehy podľa obrázkov a dejovej postupnosti

Rozvíjanie matematických predstáv pri manipulácií s rôznymi predmetmi, vytvárať dvojice -porovnávať podľa veľkosti

Súťaž - najkrajší snehuliak

Počúvanie a reprodukcia piesní so zimnou tematikou

Projekt Evička ochorela -nebezpečenstvo, sneh, ľad

Čítanie rozprávky: Danka a Janka - Cencúlik, počúvanie básni: Vtáčiky v zime, nácvik básni

Pracovné a výtvarné činnosti -výroba z odpadového materiálu -sánky, bránka, lyže, čiapka, šál, rukavice, výroba búdky

Dramatizácia rozprávky: Deduškova rukavička

Nácvik piesne: Čo má škôlkar v skrinke, pomenovať oblečenie, nácvik HPH - Medveď, pohybové reakcie na hudbu - pomaly, rýchly

Poznávanie zvierat na obrázkoch a v detských časopisoch

Práca s umelecko - náučnou literatúrou a encyklopédiou

Vytváranie kladných prosociálnych vzťahov pri hrách a výchovných činnostiach

Metódy:

Priameho pozorovania, slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, vysvetľovania, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu, individuálnej práce, demonštratívne, názorne, fixačné, tvorivosti, aktivizujúce metódy

Učebné zdroje:

Edukačnými hrami poznávame svet, Slovenské rozprávky, PHaR, M. Ďuríčková -Danka a Janka, metodika HV, encyklopédie, umelecko -náučná literatúra, detské časopisy, Projekt Evička ochorela

CD - O dvanástich mesiačikoch, Zlatá brána

Prírodný, pracovný, výtvarný, odpadový, obrazový materiál, hračky, rôzne nádoby

UP -Popletené obrázky, hmatové vrecká a iné podľa aktuálnosti

Hudobné nástroje -klavír, harmonika, detské rytmické nástroje

Prírodný, manipulačný obrazový materiál - športy, čiapky na dramatizáciu

Telovýchovné náčinie a náradie, sezónne náčinie - sánky, kĺzaky, lopatky, vedierka

Pracovné zošity, PL - labyrinty, plošné geometrické tvary

Mesiac: FEBRUÁR

Obsahový celok: Svet okolo nás

Týždenné témy: 1. Karneval

2. Deň a noc

3. Staráme sa o svoje zdravie

4. Profesie - na čo nám to slúži

Charakteristika obsahového celku:

Dôležitá je dobrá nálada, pohoda a úsmev. Preto budeme podporovať radosť pri karnevalovej príprave (vyrábanie karnevalových masiek, pomoc pri výzdobe triedy, šatní, podpora improvizovaného detského pohybu, vyjadrenie pohybu hudbou). Dôraz budeme klásť na osvojenie a dodržiavanie hygienických návykov. Deti budú pracovať s tematikou o ľudskej postave (obkresľovanie, dokresľovanie detailov, precvičenie si rozlišovania pravej a ľavej ruky). Vytvárať budeme povedomie o ochrane vlastného zdravia a bezpečia, ako sa správať v čase, keď sme chorí. Využívať budeme knihy, encyklopédie a detské časopisy pre informácie o živote, o zemi, o vesmíre, prečo sa mení deň a noc, aká je naša obloha. Priblížime im rôzne pracovné profesie, cez ktoré sa deti naučia rôzne zručnosti.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK -Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, deja, faktov, informácií a i),

JK - Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno - komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov,

JK -Kresli grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia,

vlnovka, stojatá osmička),

JK - Rozhodne, či sa dve slová rýmujú,

JK-Vyčlení začiatočnú hlásku slova,

MI - Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť,

MI -Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety,

MI - V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu urči počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu

predmetov s určeným počtom,

MI - Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a

pod.),

MI - Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok /podľa možnosti konkrétnej materskej školy/, ktorá

simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti /po štvorčekoch aj po vrcholoch/, vie pomocou tlačidiel

prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pritom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne

poradie činnosti. Naraz dokáže naplánovať až štyri kroky takejto cesty,

MI - Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník,

ČP -Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného

pozorovania a skúmania /svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/,

ČP -Opíše Zem ako súčasť vesmíru,

ČP - Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie,

ČS -Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka,

ČS - Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra,

ČSP - Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu,

ČSP -Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti,

ČSP -Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel,

ČSP - Pozná niektoré tradičné remeslá,

UK-HV -Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte,

UK-HV - Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky,

UK-VV - Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar,

UK-VV - Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar /nové zobrazenie/ a pomenuje ho,

UK-VV -Používa rôzne maliarske nástroje,

ZP -Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku,

ZP -Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania,

ZP -Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi, bočné prevaly, kolíska,

ZP - Rytmicky správne využíva základne lokomočné pohyby a tanečne kroky na hudobný sprievod,

ZP - Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia,

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia, telovýchovné cvičenia - hry s balónom, chôdza po nerovnom teréne

Hudobno - pohybové cvičenia - tanec podľa farieb, spev piesní, nácvik HPH - Stavba domu, počúvanie hudby - rozlišovanie žánrov a zvukov

Praktické činnosti, konštruktívne - raketa, manipulačné, výtvarné a pracovné činnosti - masky, škrabošky, výtvory z papiera a drôtu

Cielené hry: Na obchod, Na kuchára, Opravár, Na lekára, Náradie pre opravára, Remeselníci, Kozmickou loďou,

Jazykové cvičenia, rozhovory, hry so slovami, samostatné rozprávanie, jazykové a artikulačné hry

Príprava spoločného Karnevalu - výzdoba tried a šatní

Manipulácia s predmetmi - počítanie, triedenie, navliekanie korálok

Čítanie rozprávok: O rozkýchanom slonovi, O hluchej muche

Sledovanie DVD - Bol raz jeden život, IT a PC, Bee-bott včela

Senzo-motorické hry s padákom, logické hry s tangramom, skladať puzzle

Súťaž - najkrajšia maska, kreslenie portrétu - To som ja

Sezónne činnosti - pozorovanie okolia, pozorovať prácu ľudí na pobyte vonku

Orientácia v detských encyklopédiách - vyhľadávať obrázky, práca s obrázkami -Homonyma

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu, aktivizačné, názorné, tvorivosti, fixačné, aktivizujúce metódy,

Učebné zdroje:

Edukačnými hrami poznávame svet, Naším deťom, PHaR, odborná literatúra, detské časopisy, PL CD -Muzikoterápia a Uspávanky, DVD -Bol raz jeden život, Varila myšička

UP - Profesie, Časové vzťahy, Ľudské telo, tangramy

Výtvarný, pracovný, manipulačný, konštruktívny, technický, odpadový, pomôcky a hračky

Telovýchovné náradie a náčinie -padák

Makety - ovocie, pečivo

Karnevalová výzdoba - balóny, stuhy, konfety

Mesiac: MAREC

Obsahový celok: Z rozprávky do rozprávky

Týždenné témy: 1. Kniha moja kamarátka

2. Z rozprávky do rozprávky

3. Prví poslovia jari

4. Deň vody - kolobeh

Charakteristika obsahového celku:

V tomto obsahovom celku budeme prebúdzať záujem o knihy, o rozprávkové knihy, encyklopédie a časopisy. Umožníme deťom pripraviť si výstavku vlastných kníh, ktoré si prinesú z domu. Budeme hľadať v knihách ponaučenie, v rannom kruhu diskutovať o význame kníh, z čoho sa knihy vyrábajú, navštívime knižnicu. Navštívime aj bábkové divadlo, deti budú dramatizovať známe rozprávky, manipulovať s bábkami, prstovými maňuškami. Ponúkneme deťom dostatok pohybových aktivít s motivačnými cvičeniami. Rozvíjať budeme psychickú a fyzickú odolnosť, dbať na rozvoj obratnosti a pohotovosti. Pri pohybe vonku budeme pozorovať začiatky prebúdzajúcej sa prírody a prvých poslov jari. Spoznávať budeme kolobeh vody v prírode - dôležitosť vody pre človeka, živočíchy a rastliny, neplytvať vodou, šetriť ju.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK -Rozumie spisovnej podobe jazyka,

JK - Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu,

JK - Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ,

JK - Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach,

JK -Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom,

JK -Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná /napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a homonýma/,

JK -Vyčlení začiatočnú hlásku slová,

MI -Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy určene pre danú vekovú skupinu a pod.,

MI - Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom,

MI -V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za,

MI -Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému,

MI -Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov bez určovania ich počtu,

MI -Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...),

ČP -Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania /svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/,

ČP -Uvedie niektoré životne prejavy rastlín,

ČP -Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov,

ČP - Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda,

ČP - Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka,

ČS - Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka,

ČS - Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie,

ČSP - Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel,

ČSP - Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu,

ČSP - Podľa návrhu /schémy, náčrtu, predlohy/ zhotoví daný predmet,

UK-HV - Vyjadruje piesne, riekanky a hudobne skladby prostriedkami hudobnej dramatiky,

UK-HV - Vyjadri charakter piesni a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,

UK-VV - Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarne dielo,

UK-VV - Používa rôzne maliarske nástroje,

UK-VV - Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety,

ZP - Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečne kroky na hudobný sprievod,

ZP -Dodržiava pravidlá v pohybových hrách,

ZP - Ovláda správnu techniku chôdze a behu,

ZP - Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi, kotúľ

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia, telovýchovné činnosti - chôdza s knihou, kotúle, obraty, beh

Výroba knihy alebo leporela, pokus - výroba papiera z odpadového materiálu, výroba bábok z papiera a odpadového materiálu

Nácvik hudobno-dramatickej hry Ruženka, nácvik piesní - O jari, Hopsasa, počúvanie a spev piesne - Snežienka - vedieť vytlieskať ¾ takt, 1 dobu zvýrazniť

Hry na spisovateľov a básnikov - fiktívne a tvorivé písmo, hry na knižnicu - orientácia medzi knihami

Práca s knihou: Ako sa mení les, práca s detskou literatúrou

Dramatizácia rozprávok - O repe, Pampúšik, Koza odratá a jež, hráme sa na rozprávku, hry a manipulácia s bábkami a maňuškami, nácvik básne - Snežienka

Edukačné hry: Na princeznú, Na Popolušku, Kytička

Dramatické, konštruktívne, manipulačné a spoločenské hry

Kreslenie a priestorové výtvory z farebného papiera - hrad

Výtvarné a pracovné činnosti - strihanie, lepenie, skladanie, maľovanie - snežienka

Rozvíjanie matematických predstáv pri manipulácií s predmetmi - triedenie, usporadúvanie, určovanie polohy a vzťahov (všetky, nie všetky...)

Návšteva bábkového divadla, exkurzia v centre Košíc

Rozhovory, vytváranie kladných vzťahov

Vychádzky - pozorovanie a orientácia v okolí

Pokusy - klíčenie semien, rýchlenie vetvičiek a pod.

Putovanie kvapky - kolobeh vody v prírode, náučné rozprávky

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, konštruktívne, hodnotiace, experimentovania, fixačné, pokusu, individuálneho prístupu, práce s knihou, pochvaly, povzbudenia, aktivizujúce metódy,

Učebné zdroje:

Edukačnými hrami poznávame svet, PHaR, Naším deťom, detská literatúra - Prvosienky, Tomáš objavuje prírodu, leporelá, knihy, detské časopisy, odborná literatúra -Urob si bábku, Malí majstri, umelecko-náučná literatúra - Ako sa mení les

Výtvarný, pracovný, odpadový, obrazový, manipulačný, technický materiál, prírodný - semená, vetvičky, pracovné listy

IT, PC, DVD, CD- relaxačná hudba, muzikoterapia

UP - Jar, a iné podľa témy

Telovýchovné náradie a náčinie

Využitie čiapok na dramatizáciu, rôzne bábky a maňušky

Detské hudobné nástroje, klavír

Mesiac: APRÍL

Obsahový celok: Vítame jar

Týždenné témy: 1. Zvieratká a ich mláďatá

2. Veľká noc prichádza

3. Les a jeho tajomstvá - Deň Zeme

4. Pozor horí

5. Od semienka po rastlinku

Charakteristika obsahového celku:

V tomto obsahovom celku pozorujeme prebúdzanie prírody - nový život - mláďatka - ich ochranu,

k ladný vzťah k zvieratkám, mláďatám - netýrať ich. Zameriame sa na sviatky jari. Deti sa zoznámia so zvykmi a tradíciami Veľkej noci (výzdoba triedy a šatne). Tvorivé dielne - zdobenie kraslíc - výstavka detských prác, výroba veľkonočných zvieratiek. Prevádzanie drobných pokusov - rýchlenie vetvičiek, klíčenie semien. Zoznámia sa s podstatou ochrany prírody a starostlivosti o ňu, triedenie odpadu, čo je správne a čo nie. Získajú poznatky ako ochraňovať les - kto prírode pomáha, kto jej ubližuje. Naučia sa chrániť seba a prírodu pred nebezpečnými živlami - oheň, požiar. Uskutočníme simulovaný požiarny poplach s prvkami CO.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK -Kresli grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia(vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky),

JK - Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny,

JK - Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať,(dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.

JK -Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, deja, faktov, informácií a i),

MI - Pre dve skupiny urči, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10prvkov v skupine),

MI - Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou, či veľkosťou,

MI -Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti,

MI -Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti,

MI - Bez zisťovania predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým

počtom,

MI -Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému,

ČP -Odlišuje živé od neživých súčastí prírody,

ČP -Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu,

ČP -Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich,

ČP -Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny,

ČP - Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí,

ČP -Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy,

ČS - Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie či vodnú plochu,

ČS - Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov,

ČS - Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov /špeciálne dopravné prostriedky/,

ČS -Pozná význam vybraných dopravných značiek,

ČS - Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok,

ČSP - Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov,

ČSP -Pozná niektoré tradične remeslá,

UK-HV -Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami,

UK-HV - Spieva piesne a riekanky,

UK-HV -Rozlišuje známe aj neznáme zvuky a identifikuje ich,

UK-VV - Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty,

UK-VV -Kresli postavu /zvieraciu/,

UK-VV - Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar /požiar/,

ZP -Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečne kroky na hudobný sprievod,

ZP - Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, kotúľanie atď.,

ZP - Zvládne turistickú prechádzku,

ZP -Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku,

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia, telovýchovné činnosti- chôdza po lavičke

Edukačné hry: Nakŕmime kuriatka, Zázračná škatuľa, Na požiarnikov- zdolávanie prekážkovej dráhy, Čo by sa stalo keby a pod.

Spoločenské hry - pexeso, puzzle, konštruktívne, mamipulačné - nový domček

Výtvarné a pracovné činnosti s prírodným a odpadovým materiálom - zvieratká, kuriatka, rozkvitnutý strom, výzdoba pozdravov, kreslíme požiarnické autá, a pod.

Grafomotorické cvičenia - vajíčka, výzdoba kraslíc, rebrík

Nácvik básni, jarnej rečňovanky, o jarných kvetoch

Rozlišovanie zvierat- mláďat, aj podľa zvukov

Spev piesní a rytmizácia - Ťuky, ťuky, piesne k Veľkej noci, Konvalinky, Harmanček - počúvanie hudby, nácvik HPH - Zázračné kolesá, kruhové hry

Práca s knihou - čítať kreslený príbeh, čítanie na pokračovanie- Guľko Bombuľko, Ako zajko šibal, Rozprávka o maľovanom vajíčku

Rozvíjanie matematických predstáv manipuláciou s predmetmi - záhrada

Jazykové aktivity- hráme sa na moderátorov, správne sa vyjadrovať, vybaviť odkaz - telefonujeme požiarnikom, sledovanie DVD - Dorotka a oheň, IT, PC, Bee-bot včela

Aktívna pomoc pri úprave školského dvora- rýľovanie, hrabanie

Rozhovory. O liečivých rastlinách, o zážitkoch, o nebezpečenstvách, o ochrane životného prostredia a prírody, o práci požiarnikov

Pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu, environmentálna vychádzka, realizácia projektu Strom, prosociálne aktivity

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, názorné, aktivizujúce, dramatizujúce, samostatnej práce, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu, priameho pozorovania,aktivizujúce metódy,

Učebné zdroje:

Edukačnými hrami poznávame svet, PHaR, Naším deťom, Zlatá brána, detská literatúra- Veľká kniha malých majstrov, Tomáš objavuje prírodu, Guľko Bombuľko, Zlaté zvonky, Rozprávky a obrázky, detské časopisy Vrabček, Včielka

Výtvarný, pracovný, technický, obrazový, odpadový, prírodný materiál, konštruktívny materiál

LEGO, SEVA,UP- Les, stromy, Požiarnici a iné k témam

Telovýchovné náradia a náčinie, detské rytmické nástroje, CD - piesne

Pracovné listy, detské pečiatky, DVD - Dorotka a zápalky.

Mesiac: MÁJ

Obsahový celok: Moja vlasť - moja rodina

Týždenné témy: 1. Mesto, v ktorom žijem

2. Mamička ľúbim Ťa

3. Kvety

4. Kto sa skrýva v tráve - hmyz

Charakteristika obsahového celku:

Deti si osvoja elementárne poznatky o meste, v ktorom žijú, o zemi, kultúre - ako sa volá mesto, v ktorom žijú so svojom rodinou. Je tu téma rozprávania o rodine, starých rodičoch, láska k rodine a všetkým blížnym. Deti sa pripravujú na oslavu sviatku matiek. Zoznámia sa s novými básničkami, pesničkami - budú vyrábať darčeky pre mamičku. Pripravia pre mamky kultúrny program. Naďalej sa budeme venovať jarnej prírode - rozkvitnuté stromy, kvety a hmyz v tráve. Rôznymi technikami budeme rozvíjať detskú fantáziu a predstavivosť - tvoriť rôzne obrázky a výtvory.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK -Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných spojení,

JK -Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny,

JK -Rozhodne, či sa dve slova rýmujú,

JK -Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach,

JK -Identifikuje niektoré písmená abecedy,

JK -Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

MI - Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci(v bludisku, na jednoduchej mape),

MI - Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť,

materiál a pod.),

MI - Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení,

MI - Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom,

ČP -Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného

pozorovania a skúmania /svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/,

ČP -Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše,

ČP -Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje lesnú zver, domáce zvieratá, vodné

živočíchy, hmyz, atď.),

ČS - Pozná najznámejšie prírodne krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj,

ČS - Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky zástava, hymna,

ČS - Pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, napr. Bratislavsky hrad, rieku Dunaj,

ČS - Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine,

ČS - Vymenuje niektoré historický významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok, kostol,

ČS - Pozná a dodržiava základne pravidlá správania v úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca,

ČS -Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti,

ČSP - Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu,

ČSP - Podľa návrhu /schémy, náčrtu, predlohy/ zhotoví daný predmet,

UK-HV - Spieva piesne a riekanky,

UK-HV -Využíva tanečne prvky v jednoduchých choreografiách,

UK-HV -Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách,

UK-VV - Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru,

UK-VV - Dotvára tvary kresbou /maľbou/ a pomenuje výsledok,

UK-VV -Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho,

ZP - Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskaskovanie atď.,

ZP - Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi, rýchle zmeny polôh,

ZP - Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi,

kotúľ.

ZP -Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečne kroky na hudobný sprievod,

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Pohybovo - relaxačné cvičenia, telovýchovné činnosti - plazenie, sklz - na školskom dvore, a iné

Edukačné hry: Na kvetinárku, Na mamičky, Kto čo robí, Spomienkový album

Nácvik HPH - Na motýle, hudobno - pohybové hry a tance, rytmizácia, spev piesní - Po nábreží, počúvanie štátnej hymny, počúvanie hudby - Uspávanka, nácvik programu ku dňu matiek

Výtvarné a pracovné činnosti - darček pre mamičku, kreslenie - moja mama, výroba vlajky SR, využívanie odpadového materiálu - Moje mesto- sídlisko, výroba vlastnej knihy - leporelo, lienka, kombinované techniky- rozkvitnutá lúka, experimentovanie s farbami - odtlačky, grafomotorické činnosti

Vychádzky do prírody a okolia - hry v prírodnom prostredí, priame pozorovanie prírody a okolia

Rozhovory: Moja rodina, Prečo mamku ľúbim, Srdiečko pre mamičku, Moje mesto - vlasť, nebezpečenstvo - uštipnutie

Motýlia záhrada - pozorovanie od larvy po vyliahnutie a vypustenie do prírody

Rozvíjanie matematických predstáv pri manipulácií s predmetmi - navliekanie korálok, triedenie, farby

Sledovanie DVD: Narodilo sa bábätko, Bol raz jeden život - so slovnou inštrukciou, Chrobáčiky -pomenovať, úžitok

IT - kreslenie v RNA programe - portrét mamky

Počúvanie príbehu na pokračovanie: Danka a Janka - Balónik, Meduška

Exkurzia - prehliadka mesta, sídliska, CVČ

Práca s mapou - detským atlasom, konštruktívne stavby - spoločná práca, hry s písmenkami

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, praktickej činnosti, motivácie, názorné, tvorivosti, situačné, fixačné, samostatnej práce, postupnosti, predvádzania, hodnotiace, individuálneho prístupu,aktivizujúce metódy

Učebné zdroje:

Edukačnými hrami poznávame svet, Našim deťom, PHaR, M.Ďuríčková-Danka a Janka, umelecko - náučná literatúra: Atlas obrovského sveta, Ľ.Podjavorinská - Išli svrčky, detské časopisy - Vrabček, Včielka

Telovýchovné náradie a náčinie, detské rytmické nástroje, tvoridlá na sezónne činnosti, hračky a rôzny materiál

Manipulačný materiál, výtvarný, pracovný, odpadový, prírodný, obrazový, PL

UP - Hmyz, Evička ochorela, Rodina, Kto čo robí, Ľudské telo, DVD- Bol raz jeden život, Chrobáčiky, CD, kalendár Košice, detská lupa

Mesiac: JÚN

Obsahový celok: Je tu leto

Týždenné témy: 1. Týždeň detských hier

2. Výlet do ZOO

3. Chytal bocian žabku

4. Cestujeme na prázdniny

Charakteristika obsahového celku:

V tomto obsahovom celku sa lúčime s jarou, prichádza leto a s ním slnečné, teplé a dlhé dni. Zoznámia sa s hlavnými znakmi leta a letného počasia (búrky, letný dážď). Deti oslávia svoj sviatok MDD - súťaže na školskom dvore, odmena a darček k sviatku. Výlety do prírody, ZOO, botanická záhrada, uskutočníme environmentálnu vychádzku do prírody - pozorujú sa zmeny v prírode, rastliny a exotické zvieratá - ochrana prírody. Celkovo je to obdobie radostných letných hier a blížiacich sa prázdnin a dovoleniek s rodičmi. Prebieha lúčenie s deťmi - prípravkarmi, ktorí dostávajú osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a odchádzajú do základnej školy.

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov:

JK - Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života,

JK -Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh,

JK -Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno - pohybových činnostiach,

JK -Kresli grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia (vertikálnej línie, horizontálnej línie, krivky, slučky ),

JK -Identifikuje niektoré písmená abecedy,

JK -Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok,

MI -V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine,

MI -Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na /čom, kom/, v /čom, kom/, vpravo, vľavo, v rohu, v strede /miestnosti, obrázka.../ dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto,

MI - Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činnosti. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty,

MI -Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému,

MI -Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou,

ČP -Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše /napr. rozlišuje lesnú zver, domáce zvieratá, vodné

živočíchy atď.),

ČP - Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu,

ČP -Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov,

ČP -Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania /svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/,

ČP - Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda,

ČP - Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka,

ČS -Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľne povinnosti,

ČS -Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastnosti,

ČS -Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra a mesiace,

ČS -Opíše aktuálne emócie,

ČSP -Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov,

ČSP - Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu,

UK-HV -Aktívne počúva hudobne skladby pre deti, piesne a spev učiteľky,

UK-HV - Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby,

UK-HV - Vyjadruje piesne, riekanky a hudobne skladby prostriedkami hudobnej dramatiky,

UK-VV - Kresli postavu,

UK-VV -Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete,

ZP -Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku,

ZP -Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, kopanie, atď.

ZP - Dodržiava pravidla v pohybových hrách.

Stratégie výchovy a vzdelávania:

Relaxačno -pohybové cvičenia, telovýchovné činnosti, akrobatické cvičenia- bocian, cvičenia na terasách a školskom dvore

Hračky- týždeň hračiek - moje najobľúbenejšie hračky

Súťaživé hry - MDD, hry na školskom dvore

Prosociálne hry: Kto chýba, Darček pre kamaráta

Rozhovory a jazykové hry - Lotto, Telefón, Cestujeme na prázdniny, hádanky, rozprávať dojmy - súvislé vyjadrovanie

Grafomotorické cvičenia - Vlny, kreslenie na chodník

Počúvanie - Bájky, Danka a Janka, Pláž, Opice z našej police, Žabiatko - veršovaná rozprávka, prednes básní

Edukačné hry: Urobme si ZOO, Cestovanie, Na rybárov

Výtvarné a pracovné činnosti- strihanie, lepenie, skladanie papiera - Zvieratká, Ryby, Žabky, Loď, Lietadlo, zážitky z výletu - kreslenie

Rozvíjanie zrakových predstáv - rozlišovať predmety podľa farby, veľkosti, tvaru, počítanie

Rozlišovanie a pomenovanie dopravných prostriedkov, dodržiavanie bezpečnosti - na cestách, na výletoch, pri styku so zvieratami

Celoškolský výlet do botanickej záhrady a ZOO

Slávnostná diskotéka, spev piesní, rytmizácia, pohybová dramatizácia- Ja som žabka, Išla kačka

Metódy:

Slovné, zážitkového učenia, hry, samostatnej práce, praktickej činnosti, motivácie, tvorivosti, názorné, situačné, konštruktívne, hodnotiace, individuálneho prístupu, pochvaly, povzbudenia, aktivizujúce metódy

Učebné zdroje:

Edukačnými hrami poznávame svet, Naším deťom, Rozprávky pre najmenších, Encyklopédie, PHaR, Ľ. Podjavorinská-Žabiatko, M. Ďuríčková-Danka a Janka, Bájky, detské časopisy, odborná a náučná literatúra

Telovýchovné náradie a náčinie, CD, DVD, IT, PC

UP - Dopravné prostriedky, Synonymá, Homonymá a iné podľa tém

Hračky, drevené hračky, magnetické rybky

Výtvarný, pracovný, obrazový, odpadový, prírodný materiál, PL, plošné farebné geometrické tvary, spoločenské hry, puzzle, pexeso

 1. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie

dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole dieťa získa a ukončí predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného CPPPaP a školského zariadenia a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dieťa môže ukončiť predprimárne vzdelávanie aj neskôr - OPŠD, na doporučenie CPPPaP a žiadosť rodičov .Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenia sa odovzdávajú deťom pri tradičnej rozlúčke s predškolákmi.

 1. Personálne zabezpečenie

V materskej škole pracuje 12 kvalifikovaných učiteliek. Všetky majú ukončené stredoškolské vzdelanie. Z toho tri majú I. atestáciu.

 1. Materiálno - technické a priestorové podmienky

Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni a spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Vnútorné a vonkajšie priestory sa využívajú na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt detí v materskej škole.

Materská škola je šesťtriedna s kapacitou 137 detí. Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Hračky patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy, dopĺňajú sa priebežne, podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu a veku primeranosť. Učebné pomôcky, detská a odborná literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobná rytmika, didaktická a audiovizuálna technika sú súčasťou materskej školy. Učebných pomôcok je dostatok, slúžia celému pedagogickému zboru a sú sústredené v kabinete pre UP. Učiteľská a detská knižnica sa dopĺňa priebežne podľa ponuky zaujímavých a certifikovaných publikácií. Spotrebný materiál - na výtvarné, grafické a pracovné činnosti je zabezpečený v dostatočnej miere a dopĺňa sa podľa potreby. Škola má dostatok funkčnej didaktickej techniky, IKT, audiovizuálnej techniky - v štyroch triedach na prízemí sú nainštalované interaktívne tabule, vo všetkých triedach sú počítače, digitálna hračka BeeBot včela, elektronická kniha. Stoličky je potrebné priebežne nahrádzať novými nakoľko sú postupom času opotrebované. Ležadlá sú dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľné. Priebežne ich vymieňame a dokupujeme nové nakoľko sú používaním opotrebované. Areál materskej školy tvorí školský dvor. Zariadenie dvora tvoria pieskoviská, lavičky, preliezky, šmýkačky, hojdačky, kolotoč.

Celý pozemok materskej školy je oplotený z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Zariadenie školskej jedálne spĺňa požadované podmienky podľa určených noriem a potrieb stravovania. Je tu potrebná postupná výmena spotrebičov a dopĺňanie riadu pre deti.

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

a vzdelávaní

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok pri predprimárnom vzdelávaní zodpovedá podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách riaditeľ školy.Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ, pokiaľ sa na tejto aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s Národným programom prevencie obezity, s Národným programom duševného zdravia a v súlade so zachovávaním ľudských práv v rezorte školstva. Denné činností sú usporiadané tak, aby bolo zabezpečené vyvážené striedanie činností a vytváral sa časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Materská škola denne zabezpečuje pre deti pitný režim, ktorý je deťom voľne dostupný.. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni a má pevne stanovený čas. Materská škola vedie evidenciu úrazov detí. Súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania je aj problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia. Prostredníctvom obsahu sa deti učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. Pri starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v Prevádzkovom poriadku a v Školskom poriadku materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste.

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom hodnotenia detí je posúdenie úrovne vedomosti, zručnosti, návykov, ale aj sociálno-emocionálnu úroveň osobnosti dieťaťa. Pedagogická diagnostika poskytuje spätnú väzbu učiteľkám a rodičom. Sleduje nielen výsledok, ale aj proces získavania poznatkov a spôsobilostí.

Rovnako dôležitá je aj spätná väzba, poskytnutá deťom, súvisiaca s budovaním základov sebahodnotenia a sebapoznávania.

Hodnotenie uskutočňujeme formou pedagogickej diagnostiky. Zahŕňa procesy a aktivity, ktoré napomáhajú získať o dieťati komplexné poznatky. Každé dieťa má portfólio svojich prác

a výrobkov, ktoré je súčasťou diagnostického procesu.

Písomnú diagnostiku detí vykonávajú učiteľky tri krát v roku v diagnostických hárkoch a na základe toho spracúvajú polročne hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov. Pri posudzovaní školskej zrelosti spolupracujeme s CPPPaP pred vstupom do prvého ročníka ZŠ.

V odbornom poradenstve pre rodičov pri nesprávnej výslovnosti a artikulácií doporučujeme návštevu logopéda. Pre integrované deti využívajú učiteľky osobitný systém kontroly a hodnotenia - opierajú sa o konzultácie zo špeciálnymi pedagógmi a psychológmi.

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Vytváranie priaznivej pracovnej klímy je založené na vzájomnej dôvere, zodpovednosti, úcte a pracovnom nasadení celého kolektívu, v ktorom sa udržiavajú dobré medziľudské vzťahy.

Hodnotenie zamestnancov sa vykonáva podľa vypracovaných kritérií akceptovanými všetkými zamestnancami školy.

Hospitácie sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov. O hospitáciách sú vedené hospitačné záznamy. Cieľ hospitácie určuje riaditeľka.

Hodnotení sa aktivita, vedenie pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie všeobecne

záväzných právnych predpisov na pracovisku, efektívnosť a tvorivosť v edukačnom procese,

plnenie zverených úloh, osobný vplyv na pracovisku a ďalšie.

U prevádzkových zamestnancov sa hodnotia výsledky a kvalita práce, svedomitosť pri plnení pracovných povinností, sťažené podmienky (sneh, tráva, veľké upratovanie a pod.), racionálne využívanie pracovného času, osobný vplyv na pracovisku a ďalšie. O hodnotení zamestnancov sa vedú písomné záznamy.

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne

vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č.

306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných

zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov. Riaditeľka školy vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov. V rámci sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne diskutujú a konzultujú na pedagogických radách a metodických združeniach na rôzne odborné témy. Poradné orgány riaditeľky školy sa podieľajú na internom vzdelávaní pedagogických zamestnancov - vzájomne si odovzdávajú informácie zo vzdelávacích aktivít. Sledujú aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na webových sídlach:

www.minedu.sk, www.statpedu.sk www.siou.sk, www.vudpap.sk

a ďalších.

Vzdelávanie prevádzkových zamestnancov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky.

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, vypracovanom v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použité zdroje:

HAJDÚKOVÁ, V. a kol. 2009. Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava, Zing Print, 2009. ISBN 978-80-8052-341-1.

KOLEKTÍV AUTOROV. Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava. Expresprints.r.o., Partizánske, 2011. ISBN 978-80-968-777-3-7.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2015.Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/thumb_COLOURBOX7039161.jpg

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.